Waterschap helpt vogels in het Oudeland

Water Natuurlijk is blij met het besluit van het bestuur van het waterschap Hollandse Delta om de waterhuishouding van het Oudeland van Strijen aan te passen. Dat gaat helpen bij het herstel van biodiversiteit in het algemeen en vogels in het bijzonder. Grote overeenstemming in het bestuur geeft de burger moed. Al was er wel een heel bijzonder geluid van de fractie van Hollandse Delta Natuurlijk.

Boerenlandvogels

Weidevogels en andere boerenlandvogels staan sterk onder druk. De aantallen kelderen de laatste decennia als een baksteen. Ondanks de initiatieven van boeren en natuurorganisaties om hier wat aan te doen is er nog nauwelijks sprake van herstel. Dat geldt ook voor het Oudeland van Strijen, waar Staatsbosbeheer en de betrokken boeren doen wat ze kunnen. De waterhuishouding is cruciaal voor vogelsoorten als Grutto, Kemphaan, Watersnip etc.

Een hoge waterstand is heel belangrijk voor de leefomgeving van deze dieren. Door ontwatering vooral ten behoeve van de landbouw zijn dergelijke omstandigheden schaars geworden in ons land. Dat is een belangrijke reden voor het teruglopen van de aantallen boerenlandvogels. Het waterschap Hollandse Delta gaat daar in het Oudeland van Strijen wat aan doen.

Waterhuishouding

Om het leefmilieu voor de weidevogels te verbeteren gaat het waterschap in samenwerking met Staatsbosbeheer het waterpeil in een deel van het Oudeland verhogen. Hiervoor moeten de waterinlaat worden vergroot en geautomatiseerd, watergangen worden gegraven, kades worden opgehoogd en duikers en stuwen worden aangelegd.

Het waterschap neemt de helft van de kosten van deze investering voor rekening. De andere helft is voor Staatsbosbeheer die hiervoor subsidie krijgt. Belangrijk neveneffect van dit project is dat het de CO2 uitstoot terugdringt. In het Oudeland zitten veen lagen. En te droog liggend veen brengt CO2 in de atmosfeer. Met een hoger waterpeil wordt dat minder. Ook betekent het een impuls voor de waterkwaliteit.

Bijzonder geluid

De planning van de werkzaamheden is kritisch. Uiteraard kan er niet gewerkt worden in de broedtijd, maar er moet ook rekening worden gehouden met de zeldzame Dwerggans, die jaarlijks kiest voor het Oudeland om te overwinteren. Dat beperkt de uitvoeringsperiode tot ongeveer 12 weken.

Algemene instemming was er voor het project in het algemeen bestuur van het waterschap. Dat is bemoedigend en het geeft aan dat het draagvlak om meer te doen voor herstel van biodiversiteit groeit. Een bijzonder en onverwacht geluid kwam van de fractie van Hollandse Delta Natuurlijk. De woordvoerder van deze fractie vroeg of we niet doorschieten in de weidevogelopvang. Er zouden grenzen zijn aan de mogelijkheden hiervoor en welke agrariër draait straks op voor de kosten van de vele ganzen die hier op af komen.

De heemraad beantwoordde deze vragen van Hollandse Delta Natuurlijk en sloot af met de opmerking: “Wees ook eens ergens blij mee” . In tweede termijn reageerde Hollande Delta Natuurlijk nog op de zeldzame Dwerggans die in het Oudeland overwintert: “ Ik jaag al 60 jaar en van een Dwerggans heb ik nog weinig gezien in zo’n gebied. Ik ben benieuwd wat voor een dwerggans dat is”. De vogelkennis van de heemraad was niet toereikend voor een antwoord hierop.

Water Natuurlijk is blij met het project en ziet uit naar de resultaten. Het waterschap heeft als taak om het waterpeil aan te passen aan de functie van een gebied en dat gaat nu dus gebeuren in het Oudeland van Strijen