Omroep Hoeksche Waard & ANBI

Omroep Hoeksche Waard is een ANBI instelling. U mag een schenking aan de omroep of een ander goed doel met ANBI status aftrekken van uw belastingaangifte. Omdat transparantie wordt geëist van een ANBI instelling, mag de omroep (of ander goed doel) deze via de eigen website publiceren. De overheid heeft hiervoor wettelijke voorwaarden opgesteld.

T.b.v. het voldoen aan de Wet- & Regelgeving(1), verbonden aan het hebben van de status van ANBI zijn de volgende gegevens van belang en hier opgenomen:

1. De naam van de instelling

Omroep Hoeksche Waard heeft als formele naam: ‘€œStichting Omroep Hoeksche Waard’€. En de Omroep staat algemeen bekend als: ‘€˜Omroep Hoeksche Waard’€.

2. Het RSIN of fiscaal nummer van ‘Stichting Omroep Hoeksche Waard’€.

‘€œStichting Omroep Hoeksche Waard’€, heeft als fiscaal nummer het KvK Nummer: S41119788.
‘€œStichting Omroep Hoeksche Waard’€, heeft het volgende Rsin nummer: 8004.90.022

3. Het post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de stichting.

  • Omroep Hoeksche Waard
  • Schouteneinde 20-22
  • 3297 AT Puttershoek
  • Statutaire zetel: Binnenmaas
  • Tel. (0748) 676 2002
  • Email: algemeen@omroephw.nl

4. De doelstelling volgens de regelgeving van de instelling.

De doelstellingen van ‘Omroep Hoeksche Waard’€ zijn geformuleerd in ‘Het Meerjarig Beleidsplan Stichting Omroep Hoeksche Waard 2013 -€“ 2017’. Dit document is als bijlage opgenomen bij deze verklaring t.b.v. de ANBI (download meerjarig beleidsplan 2013-2017)

Samengevat zijn de doelstellingen:
a. Het zijn, en blijven van een stabiel en financieel rationeel opererende publieke lokale omroep.
b. Het uitbreiden van de bekendheid met de naam Omroep Hoeksche Waard als lokale omroep van de Hoeksche Waard.
c. Inzicht krijgen in, en vergroten van het bereik van en de waardering voor omroep Hoeksche Waard
d. Omroep Hoeksche Waard wil de sociale cohesie tussen inwoners en wijk continueren en daar waar mogelijk bevorderen

5. De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van Omroep Hoeksche Waard zijn:
a. De missie, de visie en de strategie
b. De uitvoering door middel van vrijwilligers
c. Het realiseren van de algemene doelstellingen onder punt 4.
d. Het onderhouden van goede contacten met de stichting Vrienden van de Omroep
e. Last but not Least, Samenwerking met andere omroepen. Dit mede bezien in het licht van de plannen van de NPLO en het Commissariaat voor de Media.
Download “Hoofdlijnen Beleidsplan”

6. De bestuurssamenstelling en de namen van de bestuurders van de instelling.

Het bestuur van Omroep Hoeksche Waard is een collegiaal bestuur en bestaat uit de volgende drie personen:
– Voorzitter/secretaris: A. Blokhuizen
– Penningmeester: H. Verkerk
– Secretaris: M. Krooswijk

7. Het beloningsbeleid van de instelling.

Stichting Omroep Hoeksche Waard is een vrijwilligers organisatie waar alle medewerkers op vrijwillige, dus onbetaalde, basis werkzaam zijn. Er zijn geen mensen in loondienst bij Omroep Hoeksche Waard en ook het bestuur en programmaleiding is onbezoldigd.

8. Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling;

Omroep Hoeksche Waard heeft als hoofdactiviteit het verzorgen van radioprogramma’€™s. In het document; ‘€œJaarverslag 2017‘€ zijn deze activiteiten uitgebreid beschreven.
De radioprogramma’s van Omroep Hoeksche Waard zijn 7 dagen per week, 24 uur per dag, te horen. Met inachtneming van de ICE-Norm(2) van het Commissariaat voor de Media.

9. De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van het jaar 2014 en 2015

Download Stichting Omroep Hoeksche Waard 2014 jaarrekening

Download Stichting Omroep Hoeksche Waard 2015 jaarrekening

1) Algemene wet inzake rijksbelastingen; artikel 5b
Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen; artikel 1a tot en met 1e
Uitvoeringsregeling Algemene wet inzake rijksbelastingen; artikel 1a, lid 1, letter j en lid 7

2) ICE betekent: Informatie, Cultuur en Educatie. De norm betekent: €œTenminste 56 van de 112 uren tussen 07:00 en 23:00 dienen minstens 30 minuten spraak te bevatten.