Verbetert de biodiversiteit op gefaseerd gemaaide dijken?

Studenten van Wageningen University And Research doen onderzoek op zeven dijken
van waterschap Hollandse Delta. Deze dijken zijn gefaseerd gemaaid. Bovendien zaaide
het waterschap twee van deze dijken niet in met graszaad, maar met een
kruidenzaadmengsel. De studenten onderzoeken of de biodiversiteit hierdoor is
verbeterd.
Een deel van de dijken van waterschap Hollandse Delta wordt gefaseerd of in banen gemaaid: een
strook van tweehonderd meter wel en dan een strook niet. Door bovendien de dijken in plaats van
met graszaad in te zaaien met een kruidenzaadmengsel, ontstaat er meer variatie in planten met
meer verschil in hoogte. Dit is belangrijk voor meer diversiteit van insecten en planten.

Biodiversiteit en erosie

In 2021 deed de universiteit een nulmeting naar de biodiversiteit op de dijken. Studenten van de
universiteit onderzoeken nu wat het effect is van gefaseerd maaien op de dijken. Uit welke soorten
bestaat de flora en fauna nu? Wat is het verschil op de speciaal ingezaaide dijken? En wat is het
effect op de erosiebestendigheid van de dijk?
Voorheen groeide op deze dijken voornamelijk gras en werden ze niet gefaseerd maar in één keer
geheel gemaaid. Concreet gaat het om de Buitendijk, Gorsdijk en Westdijk in de Hoeksche Waard,
de Ringdijk in Bolnes Ridderkerk en Hendrik-Ido-Ambacht, de Brielse Meeroever in Voorne-Putten
en de Oudelandse Dijk op Goeree-Overflakkee.
De studenten van de universiteit nemen bodemmonsters, onderzoeken er de soorten insecten en
planten en inventariseren het percentage open plekken. Het is een meerjarige samenwerking
tussen de universiteit en het waterschap