Nieuw bestuur waterschap Hollandse Delta geïnstalleerd

De dertig nieuwe leden van het algemeen bestuur (de Verenigde Vergadering) van waterschap Hollandse Delta zijn op woensdag 29 maart geïnstalleerd. Zij gaan de komende vier jaar met elkaar het waterschap besturen. Het nieuwe algemeen bestuur telt 15 fracties, die worden bemenst door 8 vrouwen en 22 mannen. Hiervan zijn 17 leden nieuw gekozen en 13 leden keren terug uit de vorige bestuursperiode.

De leden van het algemeen bestuur worden om de 4 jaar gekozen via de waterschapsverkiezingen.

Tijdens de verkiezingen van 15 maart jl. konden inwoners stemmen voor de 26 leden voor de categorie ingezetenen. De andere 4 zijn zogenoemde geborgde zetels. Deze vaste zetels zijn voor vertegenwoordiging van landbouw en natuur, omdat hun specifieke deskundigheid belangrijk is en daarnaast de directe invloed van het waterschap op hun werk groot is.

Het algemeen bestuur stelt het beleid van het waterschap vast. Het controleert ook of het dagelijks bestuur (college van dijkgraaf en heemraden) dat beleid goed uitvoert. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.

Bestuursakkoord en collegevorming

Voorafgaand aan de verkiezingen heeft de toenmalige Verenigde Vergadering een motie aangenomen waarbij twee externe verkenners (de heren G. Veldhuijzen en F.D. van Heijningen) aangewezen zijn. De verkenners hebben in de vergadering van 29 maart het nieuwe bestuur geadviseerd over het vervolgproces naar een bestuursakkoord en collegevorming.

De Verenigde Vergadering heeft deze adviezen overgenomen. Daarnaast zijn de heren Van Heijningen en Veldhuijzen aangewezen als informateurs met de opdracht om binnen twee maanden tot een bestuursakkoord te komen dat kan rekenen op een zo groot mogelijke meerderheid in het bestuur.

Daarna zal de vorming van het college ter hand worden genomen.

Voortvarende aanpak

Dijkgraaf Jan Bonjer is blij met de voortvarende aanpak van het nieuwe bestuur. “Ons waterschap staat gesteld voor aanmerkelijke maatschappelijke opgaven in onze regio. Het is dan ook van groot belang om te anticiperen op zaken als klimaatneutraliteit, toekomstbestendige ruimtelijke ontwikkelingen en het versterken van de biodiversiteit. Een bestuursakkoord met heldere uitgangspunten en doelstellingen bevordert de bestuurskracht om de taken van het waterschap voor onze inwoners ook in de toekomst goed te kunnen uitvoeren.”