Raad wil extra bescherming monumentale boom

De monumentale boom die op de bomenlijst van de gemeente staat wordt niet gekapt, tenzij er sprake is van zeer zwaarwegende redenen, bijvoorbeeld omwille van de veiligheid. Daarover heeft de raad gisteravond 11 oktober in ruime meerderheid een amendement aangenomen. Ook heeft de raad in zijn vergadering uitgebreid gedebatteerd over de nog in te voeren Omgevingswet. De raad nam over 9 voorstellen een besluit en nam 2 moties `vreemd aan de orde van de agenda´ aan.

Omgevingswet houdt gemoederen bezig

De Omgevingswet gaat – als de Eerste Kamer beslist – op 1 januari 2023 in werking. De wet biedt gemeenten de mogelijkheid om met overzichtelijkere regels de leefomgeving meer in samenhang in te richten. Het biedt daarnaast ruimte voor lokaal maatwerk en moet leiden tot een betere en snellere besluitvorming. De wet is veelomvattend. Dat bleek ook uit het uitvoerige debat in de raad. Een aantal fracties maakt zich zorgen over de uitwerking van de wet en wil voor bepaalde zaken een apart kader meegeven aan het college. Andere fracties vonden dit juist niet nodig en willen dat het college aan de slag gaat zoals voorgesteld. Een meerderheid van de raad stemde uiteindelijk in met de – in één geval geamendeerde – raadsvoorstellen over de Omgevingswet.

Minder kosten bij aanvraag schadevergoeding

De gemeente kan rechtmatig handelen en toch schade veroorzaken. Bijvoorbeeld door het verlenen van een omgevingsvergunning, waar anderen schade van ondervinden. Deze schade wordt door de gemeente vergoed in de vorm van nadeelcompensatie of (bij ruimtelijke besluiten) planschade. Als iemand een aanvraag doet voor zo´n schadevergoeding betaalt diegene daar 500 euro voor. Een meerderheid van de raad vindt dit bedrag te hoog voor mensen met een kleine beurs. De raad bepaalde dat in de Hoeksche Waard een aanvrager met een inkomen tot maximaal 130 procent van de bijstandsnorm geen 500 euro, maar 100 euro betaalt.

Olga Guttenberg geïnstalleerd als raadslid

De raad heeft tijdens de vergadering Olga Guttenberg toegelaten als raadslid van de fractie Constructief Hoeksche Waard. De voorzitter van de raad burgemeester Aptroot nam haar de verklaring en belofte af. Olga Guttenberg vervangt Werner de Jong die tijdelijk terugtreedt. Riene Verburgh is tijdens deze periode fractievoorzitter van Constructief Hoeksche Waard.

Monumentale boom beschermd

Bij (woning)bouwprojecten komt het voor dat gemeentelijke bomen gekapt moeten worden. Het college stelt de raad in de Bomenverordening voor alleen een vergunning te verlenen voor de kap van bomen als het echt niet anders kan. De raad nam echter met meerderheid van de stemmen een aanvulling op in de verordening (dit noemen we een amendement). Deze aanvulling gaat over de monumentale bomen die op de Bomenlijst van de Hoeksche Waard staan. De raad heeft besloten dat er geen vergunning wordt verleend voor het vellen van deze bomen, tenzij er sprake is van zeer zwaarwegende redenen, bijvoorbeeld omwille van de veiligheid. Mocht zo´n boom daar toch weg moeten, dan wil de raad graag dat alles in zijn werk wordt gesteld om deze boom te verplaatsen.

Rust en activiteiten op zondag

Het voorstel van het college om een breed onderzoek te doen onder inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties naar rust en activiteiten op zondag, werd gisteravond door de raad met meerderheid van stemmen aanvaard. Rust en activiteiten op zondag is een onderwerp dat de Hoeksche Waardse samenleving bezighoudt. Het thema leeft ook in de raad. Al in een eerdere vergadering hebben de fracties hierover dan ook uitgebreid met elkaar gedebatteerd. Dat het leeft bleek ook uit het aantal stemverklaringen. Bijna alle fracties (10) gaven gisteravond een stemverklaring. 4 fracties verklaarden voor te zijn, 6 fracties waren en bleven tegen het voorstel. Een stemverklaring is een korte mondelinge toelichting van een raadslid namens een fractie waarom deze voor of tegen het voorstel is.

Raad Hoeksche Waard wil tijdelijk fonds voor bestrijding energiearmoede

De raad wil geld reserveren om huishoudens te helpen die in nood komen, omdat ze de energiekosten niet meer kunnen betalen. Maar ook om huizen in de Hoeksche Waard versneld te verduurzamen, zodat de energiekosten naar beneden kunnen. De portefeuillehouder zegde toe dat het college uitzoekt of de gemeente zo´n fonds kan instellen.

Raad wil vroegtijdig informatie over opvanglocaties

Met meerderheid van stemmen heeft de raad in zijn vergadering van dinsdag 11 oktober een motie aangenomen over `vroegtijdige informatie over opvanglocaties´. In de motie roept de raad het college op om in de toekomst, waar het gaat om locatie-besluiten over de opvang van asielzoekers of vluchtelingen, de gemeenteraad vroegtijdig te informeren en om advies te vragen. Bovendien krijgt het college de opdracht om direct omwonenden vroegtijdig te informeren en de kans te geven vragen of bezwaren over een voorgenomen locatie-besluit kenbaar te maken.

Gemeentehuis wordt groen verlicht uit solidariteit

Het college organiseert binnenkort een avond en nacht waarop het gemeentehuis in Maasdam en in Oud-Beijerland uit solidariteit met de Iraanse vrouwen in de kleur groen verlicht worden. Een meerderheid van de raad nam hierover een motie aan. Ook in de Hoeksche Waard zijn er zorgen over de verslechtering van de mensenrechtensituatie in Iran en in andere landen waar dit ook speelt. De raad zegt met dit signaal dat geweld en onderdrukking nergens thuis horen. Er is gekozen voor de kleur groen, omdat op International Human Rights Day dit ook de kleur is om internationale solidariteit te tonen.