Voorbereiding op de Omgevingswet: van bestemmingsplan naar omgevingsplan

Naar verwachting treedt op 1 januari 2023 de Omgevingswet in werking. Er veranderen dan wat zaken. Zo zijn er vanaf dat moment geen bestemmingsplannen meer maar is er het (tijdelijk) omgevingsplan. Vanaf 1 januari 2023 kunnen daarom geen nieuwe bestemmingsplannen of wijzigingsplannen ter inzage worden gelegd. Bestemmingsplannen die vóór de ingangsdatum van de Omgevingswet als ontwerp ter inzage zijn gelegd en daarna vastgesteld worden, vallen ook onder het tijdelijk omgevingsplan.

Om te voorkomen dat een ontwerp bestemmingsplan niet op tijd ter inzage kan worden gelegd, worden vanaf 1 oktober 2022 geen nieuwe aanvragen in behandeling genomen waarvoor een herziening van het bestemmingsplan nodig is. Dit omdat het bij nieuwe initiatieven die worden ingediend na 1 oktober niet meer haalbaar is de benodigde procedures zorgvuldig voor te bereiden.

Met een omgevingsvergunning of omgevingsplan blijven nieuwe initiatieven en projecten mogelijk

De komende periode wordt samen met de initiatiefnemer bepaald welke planologische route voor het betreffende initiatief het best past in aanloop naar de Omgevingswet:

Tot 1 oktober is het mogelijk een volledig en afgestemd ontwerp bestemmingsplan in te dienen;Het aanvragen van een omgevingsvergunning met een buitenplanse afwijking (Wabo-projectbesluit);Het indienen van een verzoek voor het wijzigen van het omgevingsplan.