Nieuw bermbeheer hoopgevend

Water Natuurlijk heeft zich de afgelopen jaren ingezet voor een op biodiversiteit gericht bermbeheer door het waterschap Hollandse Delta. Het resultaat is dat nu 60 % van de bermen beter beheerd wordt. We zien de verbeteringen in de praktijk, maar er gaan ook nog dingen mis. De plantenwerkgroep van Hoekschewaards Landschap deed een eerste onderzoek en de resultaten mogen er zijn.

Inzet Water Natuurlijk

De meer dan 3000 kilometer aan bermen van het waterschap liggen als linten in het landschap. Door de enorme oppervlakte en de functie als ecologische verbinding kunnen ze een belangrijke rol spelen bij herstel van biodiversiteit. Een beter beheer is voldoende en dat was de inzet van Water Natuurlijk. Minder maaien, maaisel afvoeren en faseren van de uitvoering. De hoeveelheid meststoffen in de bodem vermindert en de natuur reageert vanzelf met meer bloeiende kruiden.

Om dit te bereiken stelde Water Natuurlijk vorige jaar een meldpunt “maaimisstanden” in. De ongeveer 2300 reacties uit het publiek vormden de basis voor een advies aan het waterschap. Sindsdien zijn er forse stappen gezet. 60 % van de bermen wordt vanaf dit jaar beter beheerd. Dat zien we in de praktijk. Uiteraard is tijd nodig om echt resultaten te zien, maar toch een doorkijkje.

Inventarisatie Hoekschewaards Landschap

Er zijn enkele bermen waar het waterschap al langer een ecologisch beheer uitvoert. Onder andere langs de Tweede Kruisweg in het oosten van de Hoeksche Waard. Een typische kleipolder waar het volgens tegenstanders van ecologisch beheer niet mogelijk zou zijn om een rijke variatie aan plantensoorten te krijgen. Immers de grond is hier van nature erg voedselrijk.

Deze pessimisten krijgen ongelijk. Een eerste inventarisatieronde van de plantenwerkgroep van Hoekschewaards Landschap leverde 64 verschillende plantensoorten op in de bermen van de Tweede Kruisweg. Aansprekende soorten als Vogelmelk, Rolklaver, Aardaker, Wilde cichorei, Heelblaadjes enzovoorts kun je er aantreffen. Het beeld is nog niet compleet. Hiervoor is nog een inventarisatieronde nodig in de nazomer en in het voorjaar. Het aantal soorten komt dus hoger te liggen. Duidelijk is al wel dat de bermen belangrijk zijn voor biodiversiteit.

Wildmaaien

Er gaan ook nog dingen mis. Water Natuurlijk kreeg meldingen over particulieren die gronden van het waterschap maaien en hiermee het nieuwe beleid doorkruisen. Gazonbeheer past niet op een ecologische berm. Medewerkers van het waterschap schatten het areaal zogenoemd wildmaaien op 20 %. Het gaat dus om een grote oppervlakte.

Met schriftelijke vragen vroeg Water Natuurlijk om hier aandacht aan te besteden in de communicatie van het waterschap en om via een kaart op de website duidelijk aan te geven waar welk beheer geldt. Dat laatste wordt onderzocht. Het is natuurlijk ook mogelijk om naar 100% ecologisch beheer te gaan. Dat is het streven van Water Natuurlijk en het maakt de boodschap helder en eenduidig