Waterschap Hollandse Delta wentelt lasten wegenbeheer van boeren af op stadsbewoners

In Waterschap Hollandse Delta hoeven boeren niet langer mee te laten betalen aan wegonderhoud.

Dat voorstel is gisteren door de geborgde (niet democratisch gekozen) zetels met steun van enkele partijen die ook door boeren worden gedomineerd aangenomen. Argument: boeren willen een gelijk speelveld, want er zijn meer waterschappen waar boeren niet voor wegonderhoud betalen. Dat klopt, want die waterschappen hebben geen wegen in beheer. In álle andere waterschappen die wegen in beheer hebben betalen boeren wél mee. Het argument klopt dus niet.

En wie gaat dit gulle gebaar betalen? De burgers, die al veruit het grootste deel van de kosten van het waterschap betalen. Het gaat om wegen die zwaar door landbouwverkeer worden belast , en ook door dorpsbewoners, fietsers en andere recreanten. Het is toch logisch dat wie van die wegen gebruik maakt daaraan meebetaalt? Fietsers doen dat als inwoners van het gebied, boeren tot nu toe – bescheiden – ook.

Maar het is nog maller. De ruim 1500 km wegen en fietspaden die bij het waterschap in beheer zijn liggen vooral in agrarisch gebied. Maar inwoners van Rotterdam-Zuid, waar 1% van de wegen ligt, betalen nu al een kwart van alle lasten! Dat zou dus met het voorstel van het waterschapsbestuur nog veel meer worden. Is dat eerlijk? Iedereen kan rijden op de waterschapswegen, dus iedereen betaalt mee. De waterzuiveringen zijn er voor iedereen, dus iedereen betaalt mee. De dijken en ons watersysteem zijn er voor iedereen, dus iedereen betaalt mee. Maar wel naar rato van belang, draagkracht en billijkheid.

Water Natuurlijk Hollandse Delta vindt dat boeren nu en in de toekomst hun boterham moeten kunnen verdienen en helpen hen dat op een gezonde en toekomstbestendige manier te doen. Maar daar hoort wel een eerlijke verdeling van lasten bij die mensen met weinig geld beschermt. Daarom staan we ook voor belastingvrijstelling voor iedereen die het niet breed heeft, of je nu burger of boer bent. Dat is eerlijkheid en solidariteit. Die eerlijkheid en solidariteit willen we graag in stand houden, ook bij de belasting op wegen in het waterschap. Geen vrijstelling voor boeren dus bij de wegenheffing!

Water Natuurlijk Hollandse Delta heeft oog voor de problemen waar de landbouw mee worstelt. Daarom hadden we, samen met PvdA en met steun van onder meer CDA, Christen Unie, AWP, de helft van de VVD fractie en een onafhankelijke zetel een compromis bedacht. Verminder de belastingdruk voor de boeren, maar dan willen we ook een kleine lastenverlichting voor de huurders en de goedkopere koopwoningen. De lasten voor dure koopwoningen en enkele bedrijven zouden dan een paar procent hoger worden. Ook de fractie Natuur steunde dit idee: want zij waren él in staat het algemeen belang te laten voorgaan op het particuliere belang.

Het besluit dat er nu ligt is bizar, onrechtvaardig en in strijd met de geest van het belastingstelsel van de waterschappen. Onvoorstelbaar.. welk ander net woord past hierbij?