College van B&W legt nieuw scenario voor zondagsopenstelling voor aan de gemeenteraad

Het college legt een nieuw scenario aan de gemeenteraad voor om over te besluiten. Dit scenario wijkt af van de uitkomst van de raadpleging onder de bevolking en adviezen die het inwonersforum gaf. De reacties die de gemeenteraad, ondernemers en kerkelijke en maatschappelijke organisaties gaven, zijn nadrukkelijk afgewogen en in dit scenario verwerkt. Ook in dit scenario komen de meest gedeelde waarden uit het onderzoek naar Rust en Activiteiten op Zondag, namelijk `meer keuzevrijheid´ en `rekening met elkaar houden´, terug.

Nieuw scenario

In het nieuwe scenario mogen alle winkels in de Hoeksche Waard op de door het college aan te wijzen 12 zondagen en 4 feestdagen open van 12.00 tot 18.00 uur. Ook wordt er gedacht om per dorpskern nog maximaal 14 extra koopzondagen aan te wijzen. Per dorpskern wordt winkeliers dan gevraagd om te adviseren hoeveel en welke zondagen dit moeten zijn.

Winkels op de bedrijventerreinen en buiten de bebouwde kom mogen alle zondagen open van 9.00 tot 18.00 uur. En alle supermarkten in de Hoeksche Waard mogen minimaal 26 zondagen open van 12.00 tot 18.00 uur. Dit is inclusief het hierboven genoemde aantal van 12 (alle winkels) en 14 (per dorpskern). Het is niet de bedoeling om deze dagen bij elkaar op te tellen.

Dit scenario is in lijn met het Hoofdlijnenakkoord waarin is aangegeven dat er ruimte moet zijn voor de identiteit van de verschillende dorpen. Ook wordt er meer ruimte geboden voor bedrijventerreinen en supermarkten, maar tevens is er aandacht voor de mogelijke effecten op de midden- en kleinbedrijven (MKB).

Wat is er gebeurd tot nu toe

In het Hoofdlijnenakkoord is afgesproken dat er een nota wordt opgesteld die duidelijkheid geeft over activiteiten op zondag in de Hoeksche Waard. Juist omdat dit onderwerp zoveel mensen bezighoudt, wilde de gemeente graag weten wat de waarden, wensen en behoeften van de inwoners van de Hoeksche Waard op dit gebied zijn. Aan een extern onderzoeksbureau gaven we opdracht om een inwonersraadpleging uit te voeren. Van 1 juni 2023 tot 10 juli 2023 was de inwonersraadpleging, waaraan maar liefst 18.392 inwoners deelnamen. Ook zijn er een regiegroep, klankbordgroep en een inwonersforum samengesteld. In september 2023 was het rapport over de resultaten van de inwonersraadpleging klaar en bracht het inwonersforum haar advies uit. Vervolgens zijn ook de gemeenteraad, ondernemers, kerkelijke en maatschappelijke organisaties uitgenodigd om te reageren.

Zorgvuldig zoeken naar een nieuwe balans

Het vinden van een nieuwe balans tussen de behoefte aan meer ruimte voor activiteiten op zondag en het zoveel mogelijk behouden van de zondagsrust, kan op veel verschillende manieren. Het inwonersforum heeft hierover een belangrijk advies gegeven. Beide varianten in het inwonersadvies betekenen een aanzienlijke verruiming van de mogelijkheden om winkels in gemeente Hoeksche Waard op zondag te openen in vergelijking met de huidige situatie. Hieruit kan geconcludeerd worden dat op grond hiervan scenario´s die slechts een beperkte verruiming betekenen, zoals bijvoorbeeld de regeling die nu in Oud-Beijerland geldt van toepassing verklaren voor de gehele gemeente, niet langer aan de orde zijn.

Vervolgens heeft het college ook zorgvuldig gekeken naar de reacties die binnen zijn gekomen van ondernemers, kerkelijke en maatschappelijke organisaties. Deze reacties lopen sterk uiteen. Op basis van al deze reacties komt het college nu met een scenario dat recht doet aan de verschillen tussen ondernemers op bedrijventerreinen en ondernemers in de dorpskernen en/of winkelcentra. En dat daarnaast ook rekening houdt met de gewenste rust in de dorpen en verschillen tussen de dorpen in onze gemeente.

Vervolgproces

Met het voorleggen van dit voorstel aan de gemeenteraad is deze nu aan zet. Naar verwachting wordt de adviesnota in de raadscyclus van mei aan de gemeenteraad voorgelegd ter besluitvorming. Het besluit van de raad over de adviesnota dient als input voor de nota Rust en Activiteiten op Zondag en voor de wijzigingen van de Winkeltijdenverordening. Deze 2 stukken moeten ook door de raad worden vastgesteld. Het college van B&W hoopt dit nog voor het zomerreces aan te bieden aan de gemeenteraad.

Meer informatie is te vinden op de website van de gemeente.

Foto: Sophia van der Kaaden