Waterschap investeert fors in 2024

Het college van dijkgraaf en heemraden (dagelijks bestuur) van waterschap
Hollandse Delta heeft een krachtige begroting voor 2024 opgesteld. De komende
periode ligt de focus op de uitvoering van beleid en samenwerking met derden met
als hoofddoel een veilige leefomgeving voor onze inwoners om voorbereid te zijn op
de toekomst. Centraal hierbij staat het belang van voldoende en schoon water,
sterke dijken, gezuiverd afvalwater en veilige wegen. Om de werkzaamheden
volgend jaar te kunnen uitvoeren is een stijging van de belastingopbrengst nodig
van 7,1%.
Frank van Oorschot, heemraad financiën, geeft aan: “Het is de eerste begroting van het
nieuwe college na de waterschapsverkiezing van maart dit jaar. Op basis van het
bestuursakkoord hebben we stevige en weloverwogen keuzes gemaakt. Daarbij houden we
rekening met de grote maatschappelijke opgaven die voor ons liggen, zoals dijkversterking
(klimaatscenario’s), verbeterde zuivering van afvalwater, waterberging en water vasthouden,
verbeteren van de waterkwaliteit en het op goed op orde houden van onze wegen. Dat kunnen
we als waterschap niet alleen en daarom gaan we de relaties met onze (potentiële)
samenwerkingspartners de komende periode nog verder uitbouwen.”

Focus op uitvoering en gezond financieel beleid

Het college legt voor 2024 de focus op de uitvoering van eerder vastgestelde beleid voor
bijvoorbeeld waterbeheer, wegenbeheer en groenbeleid. Nieuw beleid, zoals water en bodem
sturend laten zijn bij de inrichting van het gebied, wordt direct in de uitvoering meegenomen.
Heemraad Van Oorschot: “Om in de toekomst gesteld te staan voor de uitdagingen die de
klimaatveranderingen met zich meebrengen, moeten we overgaan tot concrete uitvoering van
de beleidsplannen. Daarom heeft het college voor volgend jaar 86 miljoen euro aan
investeringen in de begroting opgenomen. Daarnaast zijn de gevolgen van toenemende kosten
voor energie en grondstoffen, inflatie en oplopende rente ook merkbaar bij het waterschap. Dit
alles heeft zijn weerslag op de tarieven voor de waterschapsbelasting voor het jaar 2024. Door
gebruik te maken van reserves die we de afgelopen jaren hebben gevormd, kunnen we de
verhoging van de belastingopbrengst in 2024 beperkt houden tot 7,1%. De inkomsten en
uitgaven in de begroting 2024 zijn gebaseerd op gezond financieel beleid. Waar mogelijk
maken we gebruik van externe financiering. Het college wil de uitwerking van de begroting op
een gedegen en nuchtere manier oppakken.”

Besluitvorming

Definitieve besluitvorming over de begroting 2024 vindt plaats in de Verenigde Vergadering
(het algemeen bestuur van het waterschap) van 23 november 2023. Op 6, 7 en 8 november
buigen de adviescommissies zich over de begroting. De conceptbegroting is in te zien op de
site van het waterschap, ga naar www.wshd.nl.