Watervervuiling door landbouwbestrijdingsmiddelen

Water Natuurlijk vindt dat schoon en gezond water de hoogste prioriteit moet krijgen. Dat doel is nog ver weg. We hebben het vuilste water van Europa en de tijd dringt. In 2027 moet dat bereikt zijn. Anders worden we naast een slecht leefmilieu mogelijk ook geconfronteerd met mogelijke boetes. Deskundigen waarschuwen ook voor de dreiging van “het land op slot” zoals bij de stikstofcrisis. Antwoorden op schriftelijke vragen van de VVD fractie in het waterschapsbestuur geven meer inzicht in de vervuiling met landbouwbestrijdingsmiddelen in de Hollandse Delta.

Stringente handhaving noodzaak

Steeds meer wordt duidelijk dat ook het wettelijk toegestane gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de landbouw een groot probleem is voor de waterkwaliteit. Weliswaar is het waterschap verantwoordelijk voor de waterkwaliteit maar de wettelijke regels worden door het Rijk en Europa bepaald. Voor de handhaving van die regels staat het waterschap wel aan de lat en daar lijkt nu beweging in te komen.

Met monsterneming wordt de vervuiling van het water in de gaten gehouden. Weliswaar beperkt want door bezuiniging is het aantal meetpunten verminderd. In 2012 signaleerde het waterschap Hollandse Delta al overschrijdingen. Een project “Schoon erf, schone sloten” samen met landbouwers gaf enige verbetering te zien, maar na afsluiting van het project verslechterde de waterkwaliteit weer.

Dat was reden voor het team Handhaving van het waterschap om nader onderzoek naar de bronnen van de verontreiniging te doen. Dit in 2021 gestarte onderzoek bestond uit 80 bedrijfsbezoeken. Nadere monsterneming en analyse gaven meer inzicht in de oorsprong van de watervervuiling. Handhavingstrajecten gingen van start. Voor het lozen van verontreinigende stoffen in strijd met de Waterwet is aan 20 bedrijven een zogenoemde “vooraankondiging last onder dwangsom” verstuurd. Hierop kan men met een zienswijze reageren.

Afbouw chemische landbouw

Het nationale en internationale beleid is steeds meer gericht op een natuur inclusieve landbouw. Minder negatieve effecten op het milieu. Deze transitie vraagt tijd en roept ook de nodige weerstand op. Duizenden boeren in binnen- en buitenland bewijzen nu al dat het kan. Water Natuurlijk vindt dat we boeren die het water minder belasten financieel moeten steunen en stimuleren. Overtreders van de Waterwet moeten aangepakt worden. We hopen dat het nieuwe waterschapsbestuur waterkwaliteit de prioriteit geeft die het nodig heeft.