Wettelijke natuurbescherming vaak een wassen neus

Water Natuurlijk kreeg medio mei een melding van vermoedelijke overtreding van de Wet Natuurbescherming. Het broed biotoop van beschermde vogels zou kapot gemaaid zijn. Schriftelijke vragen aan het College van Dijkgraaf en Heemraden en een handhavingsverzoek bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid brachten meer duidelijkheid. Bescherming van natuur kan en moet beter.

Broedtijd

Midden in de broedtijd was een buitendijks gebied van het waterschap Hollandse Delta langs het Spui tussen Oud-Beijerland en Nieuw Beijerland gemaaid. Het gebied stond bekend als broed biotoop voor Patrijzen, Rietgors en Rietzanger. Het was een prachtig bloeiende strook waar ook zeldzame vlinders voorkwamen aldus de melder. Bij een bezoek aan het gebied waren er ook Scholeksters en Gele kwikstaarten Vermoedelijk ook broedvogels.

Het is wrang. De ene overheid stimuleert met subsidies projecten om Patrijzen te behouden voor het platteland en op gronden van de andere overheid wordt het broedbiotoop van deze dieren om zeep geholpen. Voor het waterschap geldt een gedragscode en maaien in de broedtijd kan dan alleen met grote zorgvuldigheid en voorbereidend onderzoek. Echter het was verpachte grond blijkt uit de antwoorden op schriftelijke vragen. Weliswaar is op initiatief van Water Natuurlijk een aanpassing van het pachtbeleid van het waterschap Hollandse Delta in voorbereiding, maar dat geeft nu nog geen soelaas.

Handhaving

De Wet Natuurbescherming geldt voor iedereen. Ook particulieren hebben een zorgplicht en iedereen moet bij het maaien rekening houden met broedende vogels, maar het handhavingsverzoek aan de Omgevingsdienst Zuid-Holland- Zuid leverde geen concrete aanpak op. De algemene informatie dat het om een broedgebied van enkele vogelsoorten gaat, is niet voldoende.

Er zijn concrete waarnemingen nodig van broedvogels, waarbij bijvoorbeeld territoriumgedrag, zang en andere broed kenmerken zijn vastgesteld met tijd en plaats. Uit de rapportage van de omgevingsdienst komt naar voren dat door het ontbreken van dit soort concrete informatie een overtreding van artikel 3.1 lid 2 van de Wet Natuurbescherming niet “hard” te maken is.

Goeie leer voor een volgende keer

Natuurorganisaties uit de Hollandse Delta zouden hier op in kunnen spelen. Veel natuurorganisaties doen aan broedvogel inventarisaties. Kwetsbare terreinen zouden in de planning van deze

inventarisaties opgenomen kunnen worden. Dit tevoren aankondigen kan al preventief werken en mocht zo’n incident zich dan toch weer voordoen, dan kan de omgevingsdienst met deze informatie een keer echt gaan handhaven.

De natuur heeft die wettelijke bescherming meer dan nodig. Water Natuurlijk zet zich binnen de mogelijkheden daar voor in.