Bomenrij verdwijnt geruisloos

Water Natuurlijk vindt bomen belangrijk en zeker rijen bomen. Eerder adviseerde zij het waterschap Hollandse Delta boomrijen duurzaam in stand te houden en bij noodzakelijke kap de argumenten helder te communiceren. Kennelijk aan dovemans oren gericht. Nu dreigt een bomenrij langs de Spuidijk tussen Nieuw-Beijerland en Piershil geruisloos te verdwijnen.

Boomrijen

Langs de Spuidijk tussen Nieuw Beijerland en Piershil stond een mooie rij van ruim 180 bomen. Overwegend wilgen, ooit aangeplant ter gelegenheid van een boomfeestdag. Bomen zijn belangrijk voor biodiversiteit. Wilgen spannen wat dat betreft de kroon. Zo’n 450 verschillende soorten insecten leven van een wilg en daar profiteren weer vogels en andere dieren van. Een rij wilgen fungeert ook nog als trekroute.

Martijn Verweijen van Hoekschewaards Landschap zet zich al decennia lang in voor behoud van natuur en landschap in de streek. Hij ziet de teloorgang van de beeldbepalende bomenrij langs Het Spui met lede ogen aan. Martijn:

“Bomenrijen langs wegen en dijken zijn kenmerkend voor de regio. Ze zijn landschappelijk fraai, dienen als steun voor rondtrekkende vogels in de winter zoals vinken, mezen, spechten. Ze dienen als route voor vleermuizen, nemen CO2 op, geven schaduw en koelte. Kortom, de moeite waard om te behouden en terug te planten”.

Velen zijn deze mening toegedaan kwam uit een enquête die Water Natuurlijk hield bij de acties voor het behoud van een bomenrij op Goeree Overflakkee enkele jaren terug. Een melding over de bomen langs Het Spui was voor Water Natuurlijk aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het College van Dijkgraaf en Heemraden.

Veilige dijken

Langs de Spuidijk zouden recent enkele nieuwe bomen geplant zijn die kort daarna alweer weggehaald werden. Uit de antwoorden op de schriftelijke vragen komt naar voren dat van de oorspronkelijke 180 bomen er nog 34 over zijn. De overige zijn de afgelopen jaren gekapt vanwege de veiligheid of als gevolg van stormschade. Nu waren per abuis nieuwe bomen aangeplant langs de dijk. Dit was in strijd met de beleidsregels van het waterschap op het vlak van waterveiligheid. De bomen zijn dan ook weer weggehaald en elders geplant.

Martijn Verweijen: “In 2021 werden door het waterschap tussen Piershil en Nieuw-Beijerland vijf bomen verwijderd die niet lang daarvoor door het zelfde waterschap waren geplant. Navraag leerde dat de bomen per abuis waren geplant op een plek die gevaar kon opleveren voor het dijklichaam. Mochten die bomen omwaaien dan zouden de wortels gaten in de dijk kunnen trekken. Voor de overige bomen langs de Spuidijk werd een uitsterfbeleid gevolgd. Omgewaaide of beschadigde bomen werden verwijderd en niet meer herplant.”

Veiligheid staat voorop. Ook voor Water Natuurlijk, maar hier zijn toch de nodige vraagtekens te plaatsen. De bomenrij staat binnendijks aan de overkant van de weg en op flinke afstand van de teen van dijk. Elders in de Hollandse Delta vindt ook nieuwe aanplant plaats aan de binnenkant van dijken. De beleidsregels waarover gesproken wordt zijn niet duidelijk en worden kennelijk ook niet eenduidig toegepast. Water Natuurlijk heeft aanvullende vragen gesteld. Mocht het risico voor de veiligheid bestaan uit het omwaaien van bomen en beschadiging van de dijk daardoor, dan kan ook gekozen worden voor knotbomen of aanplant van struiken. Die waaien niet om. Wordt vervolgd.