Beoogde coalitie legt conceptakkoord voor aan gemeenteraad

De formerende partijen CDA, Lokalen Hoeksche Waard, SGP en VVD leggen de conceptversie van het akkoord voor aan de gemeenteraad. Het document is vanaf nu in te zien op de website van de gemeenteraad en laat de richting en ambitie van de beoogde vierpartijencoalitie zien op 14 thema´s. Op 7 juni vergadert de gemeenteraad over het akkoord, waarbij de partijen de mogelijkheid hebben om vragen te stellen en inbreng te leveren. Vervolgens wordt het definitieve akkoord opgesteld.

Hoofdlijnenakkoord

Het document dat de partijen samen hebben geschreven is een hoofdlijnenakkoord. Dit betekent dat de richting en ambitie in grote lijnen beschreven staat, maar niet in detail uitgewerkt is. Dit past bij het voornemen om deze bestuursperiode meer ruimte te geven aan de gemeenteraad en participatietrajecten met de samenleving. Het is de bedoeling dat beleidskeuzes en projecten in een vroeg stadium aan de gemeenteraad voorgelegd worden, zodat de raad kaders kan stellen en keuzes kan maken. Ook de wijze waarop de samenleving wordt betrokken is hier onderdeel van.

Bespreking met gemeenteraad

Het conceptakkoord wordt op 7 juni om 19.00 uur besproken tijdens een openbare bijeenkomst, die ook online via de website van de gemeenteraad wordt uitgezonden.