Waterschap Hollandse Delta goed op koers

Waterschap Hollandse Delta sloot 2021 af met een positief resultaat van ruim 6,8 miljoen euro. Dat stelde het algemeen bestuur van het waterschap vast op 18 jl. mei bij de bespreking van de jaarstukken 2021.
In 2021 lag de realisatie van de plannen die in de begroting beschreven waren, goed op koers. Het algemeen bestuur van het waterschap, de Verenigde Vergadering, sprak daarom waardering uit over het college en de ambtelijke organisatie met de hoge realisatiegraad. Desondanks hadden onverwachte weersomstandigheden, het voortduren van de corona-pandemie en de wisselingen in het dagelijks bestuur invloed op het werk.

Toelichting

Waterschap Hollandse Delta sloot 2021 af met een positief resultaat van 6,8 miljoen euro. Het r esultaat moet echter worden gerelativeerd. Een deel van het resultaat van 2021 komt voort uit een hogere belastingopbrengst dan vooraf geraamd. Verder bleken er meer projecten subsidiabel dan vooraf aangenomen, vielen de personeelslasten lager uit dan voorzien en waren er minder onderhoudskosten bij het programma Waterketen.

Komende jaren

In mei bespreekt de Verenigde Vergadering, naast de jaarstukken 2021, ook de plannen en opgaven voor de komende jaren. Het college verwacht, vanwege onder andere een sterk oplopende inflatie, de nasleep van de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne, een minder positief resultaat. Deze steeds wijzigende omstandigheden vragen om een wendbaar waterschap. De urgentie van het vinden van nieuwe vormen van samenwerken en het maken van duidelijk keuzes is daarbij groot.