Verenigingen zijn geschokt over collegevoorstel nieuwbouw zwembad Numansdorp

In 2017 constateerde de gemeenteraad van Cromstrijen dat het toenmalige zwembad
aan vervanging toe was. Nu, vijf jaar verder ligt er een voorstel ter besluitvorming over
een nieuw zwembad en de ontwikkeling van een multisportcomplex.
Sportverenigingen zijn verbijsterd over dit voorstel: het zwembad voldoet niet voor de
huidige gebruikers, aanpalende sportverenigingen zijn summier betrokken bij de
ontwikkelingen en de aangewezen locatie lijkt te klein. Hoe heeft dit voorstel tot stand
kunnen komen?
De gemeente heeft de Meestooflaan in Numansdorp geselecteerd voor het nieuw te
realiseren zwembad. De verenigingen die daar gehuisvest zijn hebben aan de projectleider
van de gemeente aangegeven dat de ruimte te beperkt is om ook nog een zwembad te
vestigen. Zij hebben daarnaast zorgen over de ontsluiting van hun terrein. De extra aanloop
van bezoekers zal de bereikbaarheid verder onder druk zetten.
Met de verenigingen is eigenlijk alleen gesproken over vierkante meters. Andere kwesties
zoals sportieve ontwikkelingen, de kosten die dat meebrengt en eventuele compensatie aan
de clubs blijven onduidelijk. Ook is de ontwikkeling tot een multisportcomplex niet besproken.
Het lijkt een logische stap, maar de integrale visie op sport, gezondheid en preventie van de
gemeente is helemaal niet op dit complex toegepast. De gemeente lijkt zich te hebben
voorbereid op een vastgoedproject en niet op een samenwerking in het sociale en sportieve
domein. Verenigingen zijn onvoldoende bevraagd en betrokken geweest om mee te denken
over deze ontwikkeling. Zo zijn zij dus ook niet in staat geweest om daar een goede rol in te
vervullen.
Zwembad
Wat betreft het zwembad zelf constateert de Zwem en Polo Club (ZPC) als voornaamste
gebruiker, dat doorgaan met het raadsvoorstel betekent dat ZPC niet langer in de Hoeksche
Waard kan blijven zwemmen. In het voorgestelde zwembad kan de club niet voldoen aan de
eisen die de nationale zwembond stelt aan competitief zwemmen. Het ontbreken van
tribunes, een kantine en eigen faciliteiten maakt het organiseren van wedstrijden in eigen
bad onmogelijk. Ook kunnen recreatief en competitief zwemmen in dit bad niet naast elkaar
bestaan. Het voorstel leidt tot realisatie van een zwembadcomplex dat niet voldoet aan
huidige en toekomstige eisen. Dat lijkt een dure investering.
Raadsvoorstel
In het raadsvoorstel schetst het college twee opties en spreekt het de voorkeur uit voor de
financieel voordelige variant. Deze blijft inderdaad keurig binnen de kaders die vijf jaar
geleden gesteld zijn. Onderzoek toont aan dat de omstandigheden in de Hoeksche Waard zo
veranderen dat binnen de huidige opdracht alleen een achterhaalde faciliteit ontwikkeld kan
worden. Regionale ontwikkelingen zoals bevolkingsgroei en sterke vergrijzing leiden tot een
andere vraag en gebruik van sportfaciliteiten en -verenigingen dan vijf jaar gelden werd
verwacht. In dit voorstel is de inbreng van de sportverenigingen van afgelopen jaren niet
meegenomen en is ook geen rekening gehouden met ontwikkelingen die al binnen vijf tot
tien jaar merkbaar zullen zijn.
De verenigingen verbazen zich erover dat er nu een voorstel ter besluitvorming is ingediend
waar zij niet de benodigde inbreng op hebben gehad; dat buiten hen om tot stand is
gekomen; en dat beantwoordt aan kaders die vijf jaar geleden kennelijk adequaat leken,
maar dat inmiddels aantoonbaar niet voldoet aan de behoefte op korte en op langere termijn.
Het lijkt hen dan ook onmogelijk dat de Raad opdracht geeft tot verdere uitwerking van dit
voorstel.