1 februari: vergeet nooit het water

In 1953 werd ons gebied getroffen door de Watersnoodramp. Dit jaar brengt Hollandse Delta ‘Vergeet
nooit het Water’ uit, een boekje uit met verhalen van overlevenden. Het waterschap wil onderstrepen dat
waakzaamheid geboden blijft. Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met
wateroverlast, overstromingen en langdurige droogte.
„We kunnen ook nu nog veel van leren van die verhalen”, vindt dijkgraaf Jan Bonjer. „Als je de verschillende rampen
uit het verleden bekijkt, zie je altijd dat we meer moeten samenwerken.” Na de watersnoodramp van 1953 is het
Deltaplan uitgevoerd. Dijken werden versterkt en zeearmen afgesloten. De overstromingen in de jaren negentig
leidde tot het programma Ruimte voor de Rivier. Zo ontstond er meer ruimte voor het bergen van water, als de
rivieren buiten hun oevers treden.

Verhalen
Ook in het werkgebied van Hollandse Delta heeft de Ramp van 1953 diepe sporen achtergelaten. Het water maakte
veel slachtoffers onder mens en dier. En elk jaar neemt het aantal mensen dat de Ramp kan navertellen af. Hollandse
Delta vindt het belangrijk dat hun verhalen voortleven. Daarom heeft het waterschap enkele verhalen van
overlevenden gebundeld in het boekje ‘Vergeet nooit het Water.’ Daarin vertellen zij over hun worsteling met het
water in de nacht van 31 januari 1953.

Klimaat
Anno 2022 neemt de kans op wateroverlast, overstromingen en watertekort toe. Voor het behoud van Nederland is
een samenspel nodig van ‘harde’ techniek en ‘zachte’ natuur, vindt de dijkgraaf. Bouwen met de natuur is
noodzakelijk, anders wordt veiligheid voor de lage landen onbetaalbaar. „Johan van Veen, één van de grondleggers
van het Deltaplan, zei het al: de beste ingenieur is moeder natuur.”
„Solidariteit, weerbaarheid en daadkracht blijft nodig bij onze aanpak van klimaatverandering”, zegt Bonjer. De
watersnood in Limburg van vorig jaar laat zien dat we het water nooit mogen vergeten. Heel simpele dingen worden
dan ineens weer belangrijk, zoals een dakraam op zolder dat open kan. „We moeten opnieuw leren leven met water in
de lage landen.”

Vanaf 1 februari kan iedereen ‘Vergeet nooit het Water’ digitaal lezen op de website van Hollandse Delta:
https://wshd.digimags.nl/watersnoodramp/
En wie liever een echt boekje in handen heeft, kan via de website gratis een gedrukt exemplaar bestellen.