Waterschap Hollandse Delta zet in op veiligheid en robuustheid

Waterschap Hollandse Delta wil de komende jaren nadrukkelijk inzetten op sterke dijken, voldoende en schoon water, veilige wegen en fietspaden en gezuiverd afvalwater voor nu en in de toekomst. Dat wil het bereiken door een klimaatbestendige en waterrobuuste inrichting. Deze plannen zijn te lezen in de begroting 2022 van het waterschap. Voor deze plannen heeft het waterschap ruim 216 miljoen euro begroot. Harry Wagemakers, heemraad Financiën: “Door inzet van het financieel overschot uit 2020 kunnen we de stijging van de benodigde belastingopbrengst beperkt houden tot 2,1%.”

De komende jaren wil het waterschap werken aan een klimaatbestendige en robuuste inrichting. Daarbij wil het de impact beperken op klimaat en milieu door energie te besparen binnen de werkzaamheden en mee te werken aan het opwekken van hernieuwbare energie. Ook het vergroenen en versterken van de biodiversiteit krijgt extra aandacht.

Taken die het waterschap niet alleen kan vervullen, beseft heemraad Wagemakers: “Als waterschap Hollandse Delta willen we zichtbaar en vindbaar zijn voor onze inwoners, gemeenten in ons werkgebied, de provincie en het Rijk en overige partners zoals agrarische en natuurorganisaties. Samen met al deze belanghebbenden zijn we van toegevoegde maatschappelijke waarde.”

Ook zal 2022 in het teken staan van de voorbereiding van de waterschapsverkiezingen in maart 2023. De begroting is na te lezen op de site van het waterschap, ga naar www.wshd.nl.