VVD kijkt bij begroting naar het Zuid-Holland van de toekomst

“De keuzes die we nu maken zijn bepalend voor de toekomst. Zelden heb ik dat in begrotingen zo duidelijk gezien”, zei VVD-fractievoorzitter Erwin Hoogland bij de behandeling van de provinciale begroting. Zijn fractie wil investeren in het Zuid-Holland van de toekomst.

Wonen

Al jaren zet de VVD zich in voor een fijne en betaalbare woning voor iedereen. Hoogland: “We merken nu dat we binnenstedelijk de grenzen van wat er mogelijk is aan het bereiken zijn. Aan de randen van steden en dorpen zijn er nog wel kansen. Wij vinden dat de tijd rijp is om ook daar naar oplossingen te zoeken.”

Innovatieve economie

Om alle mooie plannen voor Zuid-Holland te kunnen betalen, moet er geld verdiend worden. De VVD vindt dat het Innovation Quarter onder andere goed werk verricht door kennisdeling tussen bedrijven en kennisinstellingen aan te jagen. De fractie blijft hameren op ruimte voor de economie en de vraag uit de arbeidsmarkt. Hoogland: “Maatwerk per branche en zo min mogelijk in beton gegoten regels.”

Bereikbaarheid

De VVD vindt het een goede zaak dat het college veel geld reserveert voor het onderhoud van infrastructuur. Hoogland: “Investeren is ook voor beheer en onderhoud reserveren.”

De bezuiniging van 20 miljoen euro op de bereikbaarheid van de Duin- en Bollenstreek doet pijn. De noodzaak om oplossingen te vinden voor de knelpunten is onverminderd groot. Hoogland: “De provincie moet er samen met de regio uitkomen. Dat plan wordt op ons verzoek altijd aan de Staten voorgelegd, ook als het duurder is dan nu is begroot.”

Schone energie

Zuid-Holland werkt net als de rest van Nederland aan de energietransitie. Ook de VVD ziet graag volledig schone energie, maar de fractie wil wel zeker weten of alle bestaande netwerken de plannen aankunnen. Hoogland: “We mogen geen oude schoenen weggooien voordat we nieuwe hebben.”

In de begroting worden zonne-energie, windenergie en ‘innovatieve oplossingen’ expliciet genoemd. Hoogland: “Dat wekt de indruk dat bepaalde CO2-vrije opwektechnieken worden uitgesloten. Dat kan niet de bedoeling zijn. We hebben niet de luxe op voorhand schone oplossingen af te wijzen.”

Natuur en landbouw

De provincie heeft grote ambities om de natuur te versterken. Hoogland: “Wij willen dat het college die plannen gaat uitvoeren. Daar is geld voor. Vraag dus niet om meer geld, maar ga aan de slag.”

Om natuurgebieden te beschermen en klimaatdoelen te halen, wordt veel van boeren gevraagd. De VVD is er niet van overtuigd dat die draconische maatregelen daadwerkelijk effect hebben. Hoogland: “Daarom willen wij weten wat de gewenste effecten zijn en hoe die gemeten worden.”

Ondermijnende criminaliteit

Drugslabs in woonwijken, hennepteelt in agrarisch gebied en drugshandel via de havens: ondermijnende criminaliteit bedreigt de samenleving. Hoogland: “Misdadigers houden zich niet aan provinciegrenzen. Wij willen van het college weten welke concrete actie er wordt ondernomen tegen dit soort criminaliteit.”