Nationaal Park geschrapt uit begroting Waterschap

De bijdrage die het waterschap Hollandse Delta wilde reserveren voor het Nationaal Park NL Delta is
geschrapt uit de begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026. Dit naar aanleiding van een
amendement van de VVD .
In de begroting was een bedrag van € 50.000 opgenomen voor 2022 en voor de jaren er na € 200.000
per jaar. De VVD heeft zich in het voorjaar van 2021 al uitgesproken tegen NL Delta, omdat NL Delta
naast alle organisaties die er al zijn niets wezenlijks toevoegt, maar wel een bedreiging is voor de
ontwikkeling van ons gebied. Op dit moment is er geen enkele duidelijkheid over de status, het nut en
de noodzaak van NL Delta. Afgelopen voorjaar ontstond grote maatschappelijke commotie over NL
Delta omdat inwoners helemaal buitenspel waren gezet door de overheden; er was geen enkele
inspraak of participatie geweest. Dat zat hoog bij de VVD, vandaar dat het amendement is ingediend.
Gelukkig kreeg het amendement ruime steun met 19 voor en 7 tegen.