Constructief HW maakt zich zorgen over het steeds verder aantasten van onze democratische grondbeginselen.

Het inperken van het vragenhalfuur, het niet meer op de website openbaar maken van technische vragen van raadsleden, het klagen als er teveel moties vreemd aan de orde van de dag worden ingediend, het nog steeds niet openbaar zijn van WOB-aanvragen van inwoners, participatie uitleggen als informeren, de mening van inwoners prietpraat noemen, alsmede het bedrijven van achterkamertjespolitiek. Hoort dat allemaal bij een schaalvergroting?, zo vraagt Constructief HW zich af.

Sinds de start van de nieuwe gemeente worden diverse zaken die voorkomen uit onze democratie steeds verder ingeperkt wat slecht is voor de inwoners. Zonder dat de raad het reglement van orde hierop heeft aangepast, weigert de burgemeester naar eigen dunken en naar willekeur mondelinge raadsvragen wat in strijd is met de Gemeentewet. Vragen zouden niet actueel en niet urgent zijn.

Dit hoort de raad te bepalen en niet de voorzitter. De wet geeft raadsleden die mogelijkheid zonder daarbij beperkingen op te leggen. Die beperkingen kan alleen de raad zichzelf opleggen. Dat is tot op heden niet gebeurd.

Werner de Jong vervolgt: “Vanaf 1 januari 2019 tot nu is er nog niet één WOB-verzoek openbaar gemaakt. Je zou zeggen dat dat de normaalste zaak van de wereld is, want het gaat om verzoeken in het kader van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Het wiel hoeft niet uitgevonden te worden, want in de meeste gemeenten gaat men hier goed mee om. Wat is er dan bij ons zo moeilijk aan?”.

Als reden van het niet op de website plaatsen van deze verzoeken wordt slechts aangegeven dat slechtzienden deze informatie niet kunnen zien en dat hard gewerkt wordt aan het aanpassen van de techniek. Is men daar dan al drie jaar mee bezig en moeten alle andere inwoners daardoor verstoken blijven van deze informatie? Als je daar dan raadsvragen over wil stellen, wordt men boos en wordt daar door de voorzitter censuur op gepleegd door de vragen gewoonweg te verbieden. Wij vragen ons af wat hier echt aan de hand is?

In het fractievoorzittersoverleg worden afspraken gemaakt die zonder meer als regel worden gezien. Er worden ook zaken besproken die het daglicht niet kunnen verdragen en zogenaamd geheim zijn. Dit overleg heeft echter geen enkele formele bevoegdheid. Die ligt bij de gemeenteraad en toch wordt er gehandeld naar hetgeen in het fractievoorzittersoverleg wordt besproken. Geen enkele inwoner weet wie waar voor of tegen is, dus dit wordt uit de openbaarheid gehouden en de overige raadsleden hebben hier nooit hun zegje over kunnen doen. Is dat de basis van onze democratie? In de volksmond noemen we dat achterkamertjespolitiek.

Constructief Hoeksche Waard is een partij die tegen achterkamertjespolitiek is en dat alles in de openbaarheid moet kunnen worden besproken. De raad heeft immers een belangrijke controlerende, kaderstellende en volksvertegenwoordigende taak. Met de huidige werkwijze worden inwoners totaal niet serieus genomen en worden ze in het ergste geval zelfs beticht van prietpraat. Dan is het niet gek als men het vertrouwen in de politiek verliest.

“In de Hoeksche Waard is gewoon sprake van een gelegenheidsdemocratie. Democratie toepassen als het uitkomt en als het niet uitkomt de andere kant op kijken. Het is daarom in de Hoeksche Waard ook dringend tijd voor een verandering van de bestuurlijke cultuur. Laten we beginnen met het afschaffen van het polariserende coalitie/oppositie-systeem en een raadsbreed akkoord invoeren waar alle partijen serieus in worden genomen en waar iedereen zich in herkent. Daarnaast moet het bestuur op basis van de juiste competenties gekozen kunnen worden. Pas dan zijn we echt in staat om de zogenaamde schaalsprong voor deze nieuwe grote gemeente te kunnen maken, aldus Werner de Jong, fractievoorzitter van Constructief Hoeksche Waard. Helaas is ook ons verzoek, om het raadsbreed akkoord op de raadsagenda te zetten, geweigerd door zowel de agendacommissie als het fractievoorzittersoverleg. De Gemeenteraad is hierbij totaal niet aan bod gekomen. Dit mag dus ook niet”, zo laat de fractievoorzitter weten.