Verenigde Vergadering benoemt nieuw college

Het algemeen bestuur van waterschap Hollandse Delta, de Verenigde Vergadering, heeft in de extra vergadering van dinsdag 31 augustus 2021 een nieuw college benoemd. Heemraden Henk van der Drift (fractie ‘bedrijfsgebouwd’, categorie Geborgde zetels) en Harry Wagemakers (fractie Groep Wagemakers-Kweekel, categorie Ingezetenen) vormen nu samen met dijkgraaf Jan Bonjer het dagelijks bestuur van waterschap Hollandse Delta.

Naast de twee benoemingen zijn er gisteravond nog twee vacatures in het college ontstaan. In de vergadering van mei had de VV al besloten dat in het geval van onvoldoende benoembaar geachte interne kandidaten, het al betrokken externe bureau op zoek gaat naar externe kandidaten. Deze procedure wordt nu voor de twee resterende vacatures opgestart.

Bestuurlijk verbetertraject

Sinds mei vorig jaar is het bestuur van waterschap Hollandse Delta in gesprek over een strategisch bestuurlijk verbetertraject. Tijdens verschillende bijeenkomsten hebben de fracties van de Verenigde Vergadering onder meer geconstateerd dat een verbetering van de interne bestuurlijke verhoudingen noodzakelijk is. Als onderdeel van dit traject is in het voorjaar van 2021 een onderzoek uitgevoerd door Hans Andersson, gevolgd door een verkenning door Peter van der Velden. Naar aanleiding van het onderzoek door Hans Andersson stelden in maart van dit jaar de toenmalige heemraden hun functie ter beschikking. Na de verkenning door Peter van der Velden benoemde de VV op 19 april 2021 een waarnemend college, terwijl gelijktijdig het proces werd ingezet voor de vorming van een nieuw college. Dit proces is in de afgelopen periode doorlopen.

Opgaven

Uitgangspunt voor het op 31 augustus benoemde college is en blijft het Bestuursprogramma 2019-2023. In een formatiedocument heeft het waarnemend college een inventarisatie gemaakt van verschillende onderwerpen met bestuurlijke impact, zoals het Waterbeheerprogramma 2022-2027, overdracht wegen, de omgevingsvisie en diverse onderhoudsplannen. Ook wordt in het formatiedocument de strategische opgave geschetst waar het waterschap de komende jaren voor staat: van een autocratisch waterschap evolueren naar een netwerkpartner in het gebied, die vanuit de zorg voor het waterbeheer samenwerkt met anderen om een optimaal woon-, werk- en leefklimaat te creëren in het beheergebied.