VVD: Duurzaamheidsplannen Hoeksche Waard onduidelijk en ondemocratisch

De VVD Hoeksche Waard heeft in de besluitvormende raadsvergadering van donderdag 15 juli jl. tegen de uitvoeringsplannen duurzaamheid van de gemeente Hoeksche Waard gestemd.

Raadslid Odila Sibrijns heeft in haar betoog nogmaals gewezen op de onduidelijke en incomplete uitwerking, gebrek aan financiële onderbouwing en het ontbreken van voldoende participatie door inwoners en ondernemers.

“Al meerdere malen heb ik de afgelopen jaren aangegeven dat verduurzaming en energieneutraal worden enorm ingrijpend is voor inwoners en ondernemers. Er is niet duidelijk wat er wordt verwacht door het Rijk van inwoners en ondernemers, waar ze uit kunnen kiezen en wie het allemaal gaat betalen,” zegt Odila Sibrijns, woordvoerder duurzaamheid bij de VVD. “Wat ons betreft is het verdrag van Aarhus, waarin de betrokkenheid van inwoners vanaf de planvorming is afgesproken en wat is ondertekend door Nederland, helemaal buiten beschouwing gelaten.”

De VVD heeft haar zorgen uitgesproken over de ambitie om als Hoeksche Waard al in 2040 energieneutraal te willen zijn en niet in 2050, zoals in Nederland is afgesproken. Sibrijns: “Mogelijk lopen inwoners en bedrijven zo fikse subsidies mis die in die laatste tien jaar worden verstrekt. Of genieten ze niet van de belastingvoordelen die mogelijk worden toegekend.”

Ook voor de VVD is verduurzaming en energietransitie een belangrijk thema, waar we als samenleving allemaal mee te maken krijgen. Daarom is het belangrijk dat iedereen hier volop bij betrokken wordt en de tijd krijgt om te weten wat er aan de eigen woning gedaan moet worden en hoeveel dat gaat kosten. Sibrijns concludeert: “De uitvoeringsplannen voorzien niet in het creëren van draagvlak, want ze zijn dwingend van aard en laten nauwelijks ruimte voor inspraak door inwoners of het maken van hun eigen keuzes. Dat is tegen onze liberale principes. Inwoners en ondernemers zijn perfect in staat om zelf mee te denken over de oplossingen en een keuze te maken. Bovendien is er onduidelijk waar de komende vijf jaar de verdere uitwerking van de plannen van betaald moet worden omdat de dekking ontbreekt. Een voorlopige inschatting is dat als er geen keuzes worden gemaakt om andere zaken te schrappen, er ruim twaalf procent stijging van OZB-belasting zit aan te komen. En dat is wat ons betreft onbespreekbaar.”