Waterschap Hollandse Delta realiseert groot aantal projecten en activiteiten in 2020

Waterschap Hollandse Delta realiseerde in 2020 meer projecten en activiteiten dan in voorgaande jaren. De Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, complimenteerde het voormalige college en de ambtelijke organisatie met de hogere realisatiegraad. Dat geldt voor zowel de exploitatie als de investeringen.

Positief resultaat

Waterschap Hollandse Delta sloot 2020 af met een positief resultaat van ruim 18 miljoen euro. Dat stelde het algemeen bestuur van het waterschap vast op 12 mei bij de bespreking van de jaarstukken 2020.

Relativering

Het positieve resultaat van 18 miljoen euro moet worden gerelativeerd. De helft ervan wordt veroorzaakt door uitgevoerde werkzaamheden die niet ten laste kwamen van de exploitatie, maar door de omvang van deze projecten werden overgeheveld naar het investeringsbudget. Daarnaast liepen veel projecten vertraging op door externe omstandigheden zoals corona. Baggerwerk kon niet worden uitgevoerd omdat het waterschap de bagger niet kwijt kon vanwege de PFAS-problematiek. En op het personeelsbudget is een overschot van 3,5 miljoen euro ontstaan, omdat het aantrekken van technisch personeel nog niet is afgerond. Het algemeen bestuur verzocht om een nadere analyse van het resultaat over 2020.

Komende jaren

In juni bespreekt de Verenigde Vergadering de plannen en opgaven voor de komende jaren samen met de genoemde analyse over 2020. Dan zal ook worden besproken of het voordelige resultaat van 2020 kan worden ingezet voor een matiging van de belastingstijging voor inwoners en bedrijven.