Waterschap Hollandse Delta wordt groener

Water Natuurlijk wil een groener waterschap. Keer op keer is daar de afgelopen jaren op aan gedrongen. Door impulsen te geven voor een beter beleid en door incidenten aan de kaak stellen. Veelvuldig ging het om zaken als onnodig kappen van bomen en een maaibeheer dat biodiversiteit vernietigt. Stap voor stap zien we verbeteringen in het beleid. In februari zette de Verenigde Vergadering opnieuw een stap.

Visie en verder

In oktober vorig jaar stelde de Verenigde Vergadering, het algemeen bestuur van het waterschap, de groenvisie vast. De groene ambitie werd hiermee op hoofdlijnen duidelijk. Landschappelijke kwaliteit moest behouden blijven. De aanwezige waarden op het gebied van biodiversiteit en klimaatadaptatie moesten worden vergroot en dat gold ook voor de geloofwaardigheid en betrouwbaarheid van het waterschap.

Dat laatste was reden om de visie voor te leggen aan de gebiedspartners en nadrukkelijk om inbreng te vragen van gemeenten, natuurorganisaties en andere betrokkenen. Veel lof leverde dat op voor de visie. Maar ook aandachtspunten en de roep om praktische en concrete toepassing.

In februari kwam het resultaat van de inbreng van de gebiedspartners aan de orde in het bestuur van het waterschap aan de orde. Zo ook een voorstel voor de nadere uitwerking van het groenbeleidsplan. Er was wel tegenstand maar het bestuur gaf groen licht voor het vervolg. Dit voorjaar moet het groenbeleid afgerond worden.

Acties en maatregelen

Er wordt nu gewerkt aan de uitwerking van acties en maatregelen. Soms houdt dat in dat er plannen gemaakt worden voor het beheer van de eigen terreinen onder andere bij zuiveringen en gemalen, voor het beheer van bomen en landschapsplannen met als uitgangspunt vergroten van biodiversiteit en klimaatadaptatie en de interactie met de gebiedspartners.

Soms is het ook al concreter. Zo wordt het areaal aan wegbermen dat ecologisch beheerd wordt vergroot naar 60 %. Waterkeringen worden gefaseerd beheerd met het oog op het insectenleven. In watergangen wordt alleen het noodzakelijke doorstroomprofiel gemaaid. Initiatieven van derden op het gebied van biodiversiteit krijgen ondersteuning. Ook een gerichte monitoring van biodiversiteit komt op gang.

Water Natuurlijk is blij met deze tussenstap. Het betekent een grote omslag in denken en werken voor ons waterschap. Dat zal in de praktijk zeker nog de nodige problemen opleveren. Water Natuurlijk houdt de vinger aan de pols en blijft verbeteringen stimuleren.