TIJDELIJKE RUST VOOR BROEDVOGELS KORENDIJKSE SLIKKEN

Het broedseizoen gaat van start. Dit betekent dat verschillende vogelsoorten zich voorbereiden op hun nest en hopelijk straks met succes hun jongen grootbrengen. Dit is vooral een taak van de vogels. Maar zij kunnen hier wel bij geholpen worden door ze de rust te geven die zij nodig hebben in deze periode. Zo ook in de Korendijkse Slikken. Vanaf 15 maart tot en met 15 juli is de wandelroute in het gebied dicht, zodat de vogels zich in alle rust op hun kroost kunnen richten.

Broedvogels in het gebied
In het gebied komen bijzondere broedvogels voor, zoals blauwborst, bruine kiekendief en baardman. Vooral de kiekendief is gebaat bij rust tijdens de broedperiode. In de Korendijkse Slikken komen meerdere broedparen voor van deze roofvogel.

De Korendijkse Slikken
Het natuurgebied is in 2019 hersteld vanuit het Droomfondsproject Haringvliet. Door afgravingen van een deel van het gebied ontstonden slikkige oevers. Om water in het gebied vast te houden, is een stuw geplaatst in een kreek waar het water van het Haringvliet binnenkomt. Ook de oude krekenstructuur is weer opengemaakt, zodat het water beter door en over de riet- en graslanden kan stromen. Dit alles met als doel het gebied langer nat te houden wat van belang is voor de typische flora en fauna van de deltanatuur: slijkgroen, zeegroene rus, grutto, noordse woelmuis en bruine kiekendief.

De openstelling van het gebied is sinds 2019 ook met twee maanden verlengd. Toch blijft het vanuit natuuroogpunt noodzakelijk om in het gebied drie maanden rust te garanderen voor aanwezige broedvogels. Vandaar de afsluiting van 15 maart tot en met 15 juli.

Het rondje Pit, dat vanaf de parkeerplaats aan de Westdijk over de Leenherengorzenpolder langs het water de Pit loopt, is wel jaarrond open. Ook is de wandelroute in de Tiendgorzen toegankelijk. Natuurmonumenten vraagt bezoekers ook bij het bezoek aan deze gebieden om respectvol met de kraamkamers om te gaan: blijf op de paden, honden aan de lijn en laat geen afval achter.