Zonnepark Heinenoord; een zienswijze HWL

De mogelijke aanleg van een zonnepark van forse omvang veroorzaakt in de Hoeksche Waard en vooral bij burgers die in de directe omgeving van de locatie wonen, de nodige opschudding en vragen.
Omwonenden veronderstellen dat Hoekschewaards Landschap (HWL) er bij betrokken is. Inderdaad, die veronderstelling is terecht. Een natuur en landschapsorganisatie kan bij zo´n ingreep niet aan de kant staan en toekijken.
Met dit bericht willen zij duidelijk maken wat hun opvatting is en hoe zij zich opstellen bij de omschakeling naar een duurzame Hoeksche Waard, waarin het gebruik van fossiele brandstof zoveel als mogelijk wordt teruggebracht.

HWL onderschrijft en steunt plannen en ideeën voor het opwekken van energie, anders dan door inzet van aardgas, kolen of inzet van biomassa. Dat zoiets ruimte kost en tot minder aanvaardbare ingrepen in het landschap leidt, moet ook HWL soms accepteren. Wat daarbij zwaar weegt is de zorg voor het behoud en waar mogelijk verbetering van natuur en landschap. Ongeveer zes jaar geleden heeft HWL en andere organisaties voorgesteld om voor zonneparken de zogeheten zonneladder te hanteren.
Dat wil zeggen:
1. Benut daken van bedrijfsgebouwen, boerderijen en gemeentelijke gebouwen.
2. Als we daar het maximale hebben bereikt, kan gekeken worden naar onbenutte terreinen in bebouwd gebied.
3. Alleen in het geval dat deze twee stappen te weinig opleveren, komt kwalitatief goede landbouwgrond aan de beurt.

Van de eerste twee punten is nog weinig terecht gekomen. Initiatiefnemers en ontwikkelaars grijpen al snel naar de kansen van grootschaligheid. Desondanks lijkt de aanleg van een of meer zonneparken noodzaak, willen we als regio in 2040 energieneutraal zijn.

Zonnepark Heinenoord
De initiatiefnemers en de gemeente hebben HWL gevraagd om, als er ten noorden van Heinenoord een zonnepark komt, na te denken over de inpassing in het landschap. In zo´n situatie zijn er drie mogelijkheden:
– Je bent principieel voor
– Je bent principieel tegen
– Je maakt een afweging tussen duurzame energie enerzijds en landschap anderzijds.

De volgende overwegingen spelen onder meer bij HWL een rol om tot een standpunt te komen:
– De aanleg van zonneparken in de Hoeksche Waard is waarschijnlijk onvermijdelijk , willen we aan de doelstelling voldoen om in 2040 energieneutraal te zijn. Ze zullen dus ergens moeten komen. Bij voorkeur op locaties die het minst pijn doen aan het landschap.
– De aantasting van de openheid van het landschap is hier beperkt. De locatie wordt omzoomd door het Gorzenbos aan de noordzijde en het Tunnelbos aan de oostzijde. Aan de westzijde is het compensatiebos voor het windpark gepland.
– Mede door de hoge ligging worden geen zichtlijnen onderbroken. De ruimtelijke aantasting blijft beperkt tot het zicht vanaf het fietspad.
– Het ontwerp van het zonnepark gaat uit van een ruimhartige inpassing, ruim 20% van de oppervlakte krijgt een natuurlijke inrichting.
HWL heeft daarom vooralsnog besloten om de initiatiefnemers en de gemeente Hoeksche Waard te adviseren over een verantwoorde natuurlijke inpassing van het zonnepark. Zij zien daarin een behoorlijke verbetering van natuur en biodiversiteit ten opzichte van de huidige situatie. Wel zijn de zonnepanelen daarbij een noodzakelijk element en zeker geen verrijking van het landschap.
In het ontwerp blijft het wandelrondje bestaan. De twee delen van het zonnepark zijn gescheiden door een wandelpad , waardoor het wandelpad langs de grienden beter bereikbaar worden. De randen van het park worden omzoomd door bloemrijke grasstroken met inheemse flora en vogelvriendelijke hagen.

Maakt HWL geen bezwaar tegen het zonnepark in Heinenoord?
Een vraag die door enkele leden van HWL is gesteld. Uiteraard kan dat op dezelfde wijze als ook individuele burgers dat kunnen. Je schrijft een zienswijze, licht die toe in een raadsvergadering en uiteindelijk besluit de gemeenteraad. Daarna is beroep mogelijk bij de provincie of uiteindelijk bij de Raad van State. Zoals hierboven aangegeven heeft HWL geen principieel bezwaar tegen de aanleg van een zonnepark op deze locatie. HWL geeft op dit moment de voorkeur aan overleg met de initiatiefnemers en de gemeente door natuurwinst af te dwingen door een goede inpassing.