Water Natuurlijk: Blijf samenwerken met Hoekschewaards Landschap

Water Natuurlijk vindt dat het waterschap Hollandse Delta moet blijven samenwerken met Hoekschewaards Landschap(HWL) bij het beheer van natuurterreinen en ander groen. Deze samenwerking is belangrijk voor biodiversiteit en heeft ook andere voordelen. De overeenkomsten hiervoor dreigen niet te worden verlengd laat HWL in een brief weten. De fracties Natuur en Water Natuurlijk willen weten wat de opstelling van het college van dijkgraaf en heemraden is.

Kreken natuur

Verspreid over de Hoeksche Waard liggen langs kreken kleine natuurgebiedjes. Ze zijn aangelegd om de natuur een impuls te geven maar ook als berging voor extreme buien. Vanaf het ontstaan zijn ze beheerd door HWL. De kennis en ervaring van de betrokken HWL-ers hebben er voor gezorgd dat deze gebieden extreem belangrijk zijn voor biodiversiteit. Zo groeien er duizenden wilde orchideeën en is het een eldorado voor insecten en vogels.

Het beheer is heel veel meer dan alleen maaiwerk. Het is de totale zorg voor een gebied. Bij de uitvoering wordt samen gewerkt met boeren. Zij leveren machines en menskracht voor het grovere werk. Dat geeft een stuk betrokkenheid en dat is belangrijk. Overal ligt de natuur zonder afscheiding tegen de akkers aan. De boeren zijn ook buren en HWL heeft decennia lang geïnvesteerd in een goede verstandhouding en samenwerking.

Dijken, knotwilgen en hoogstam fruitbomen

Naast de kreken natuur beheert HWL ook landschapselementen als dijken, knotbomen en fruitbomen voor het waterschap. Belangrijke elementen voor natuur en landschap in de streek. De HWL organisatie is er op gericht op dat zo goed en zo goedkoop mogelijk te doen. Samenwerking met boeren is al genoemd maar de wisselwerking tussen vrijwilligers en betaalde krachten speelt hierin ook een belangrijke rol.

Een aannemer kan maar een klein deel van de zorg voor de natuur overnemen. Het niet verlengen van de overeenkomsten betekent het einde van een unieke samenwerking van overheid, natuurorganisatie en agrarische bedrijven. De HWL-organisatie zou hiermee een zware klap krijgen. HWL heeft geen winstoogmerk. Wat overblijft wordt weer geïnvesteerd in natuur en landschap

Herstel van biodiversiteit

Het waterschapsbestuur heeft besloten tot aansluiting bij het deltaplan voor biodiversiteitsherstel. Samenwerking staat dan centraal. Het waterschap neemt ook deel aan HWZoemt. Dat is een collectief van gemeente, waterschap, tal van organisaties op het gebied van natuur, landbouw,

imkerij en bewoners. Ze werken aan herstel van biodiversiteit in het algemeen en insecten in het bijzonder. Het gaat dan om beheer, opleiding, verwerking van maaisel etc.

De fracties Natuur en Water Natuurlijk in de Verenigde Vergadering vinden dat het stoppen van de samenwerking met HWL niet past in deze ontwikkeling. Zij pleiten voor voortzetting en vragen naar de opstelling van het college.