PVDA: Gemeente voldoet niet aan wettelijke eisen

Raad verzuimt beleidsplannen te formuleren voor WMO en Jeugd

Voor alle onderdelen van het Sociaal Domein beschikt de gemeente Hoeksche Waard niet over de wettelijk vereiste beleidsplannen. Tot deze conclusie kwam de PvdA tijdens het werken aan het inmiddels afgewezen Initiatiefvoorstel Beleidsplan Armoede.

Raadslid Mark de Koning toont zich geschokt: ,,Er is niet alleen geen armoedebeleid, er is ook geen ouderenbeleid en geen jeugdbeleid. Deze gemeente is nu ruim twee jaar onderweg en er is niets, hoewel de wet deze beleidsplannen verplicht.’’

Daarmee verzaakt de raad zijn taak, constateert de PvdA. Artikel 2.1.2 van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning schrijft voor dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt over het door het gemeentebestuur te voeren beleid met betrekking tot maatschappelijke ondersteuning’’, zegt De Koning en dat heeft deze raad tot dusver niet gedaan.’’

Het raadslid van de PvdA wijst ook op artikel 2.2. van de Jeugdwet dat voorschrijft dat de gemeenteraad periodiek een plan vaststelt dat richting geeft aan de door de gemeenteraad en het college te nemen beslissingen betreffende preventie en jeugdhulp, de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering.

,,Ook dat heeft deze raad tot dusver niet gedaan’’, constateert De Koning. Hij bespeurt bij zijn collega’s in de raad een bijna onbedwingbare behoefte om

zich bezig te houden met de details van de uitvoering, die dus geen wettelijke basis hebben ,,Beleid formuleren is voor hen kennelijk de ver van mijn bed show.’’

Een onderwerp als gebiedsmarketing heeft de afgelopen twee jaar herhaaldelijk aandacht gekregen tijdens urenlange gedetailleerde vergaderingen. De Koning: ,,Tot dusver is de conclusie dat het in onze gemeente gaat om aandacht voor wonen, werken en recreëren. Het zijn de nieuwe kleren van de keizer. Die inspanningen, voor een naar onze mening nogal triviaal onderwerp, staan in schril contrast tot het gemak waarmee in minder dan twee uur, zonder inhoudelijke discussie, het armoedebeleid is afgewezen.’’