HWL blijft onderhoud van natuurterreinen van het waterschap uitvoeren

HWL heeft 9 december 2020 een brief geschreven aan de Verenigde vergadering van het Waterschap Hollandse Delta, waarin zij haar bezorgdheid uitspreekt over de aanbestedingsprocedure die het waterschap voornemens is te gaan voeren voor het onderhoud van de natuurgebieden in de Hoeksche Waard, dat al sinds jaar en dag door HWL wordt uitgevoerd.
HWL verwijst naar dezelfde discussie die hierover in 2016 is gevoerd. Toen wist HWL het Waterschap te overtuigen van de meerwaarde van de aanpak HWL, die veel verder gaat dan snoeien en zagen. HWL wilde ook inspreken in de Verenigde Vergadering van het Waterschap in januari, maar dat bleek niet meer nodig. Het college van dijkgraaf en heemraden van het Waterschap heeft besloten de samenwerking voort te zetten met HWL.
Vanuit de fractie van Water Natuurlijk werd teruggekoppeld: “Het waterschap is dik tevreden over het werk van HWL meldt heemraad Johan van Driel aan de verenigde vergadering. De contracten worden verlengd.

HWL beheert onder andere natuurgebieden langs kreken voor het waterschap. Naast een natuurfunctie zorgen deze gebieden ook voor de opvang van extreme buien. Dat is een tijd dat klimaatverandering steeds meer zichtbaar wordt geen overbodige luxe. Door het beheer van HWL zijn deze gebieden uitgegroeid tot een eldorado voor wilde planten en dieren.Boeren spelen een belangrijke rol bij het beheer door HWL.

Bij de uitvoering wordt samen gewerkt
Zij leveren machines en menskracht voor het grovere werk. Boeren en natuurbeheerder vullen elkaar aan. Dat geeft een stuk betrokkenheid en dat is belangrijk. Overal ligt de natuur zonder afscheiding tegen de akkers aan. De boeren zijn ook buren en HWL heeft decennia lang geïnvesteerd in een goede verstandhouding en samenwerking

Passage uit brief bestuur HWL aan Verenigde vergadering WSHD d.d. 9 december 2020: “De samenwerking tussen WSHD en HWL heeft de afgelopen decennia grote winst voor natuur en landschap in de Hoeksche Waard opgeleverd. Het ecologisch beheer van bloemrijke graslanden, struwelen, knotbomen en krekennatuur door HWL heeft het grootschalige agrarisch landschap verrijkt met zeer waardevolle natuur.
Verdwenen plantensoorten kwamen terug. Een gevarieerde plantengroei zorgt voor een rijk insectenleven. De combinatie van biotopen leidt tot een rijke broedvogelpopulatie. De krekennatuur heeft een grote impuls betekend voor de biodiversiteit in de streek. De waarde van de krekennatuur neemt nog steeds toe. Monitoring van de ontwikkeling van de gebieden is noodzakelijk om het beheer goed af te stemmen. HWL is, door haar organisatievorm, in staat om dit totaal pakket te verzorgen tegen een zeer acceptabele kostprijs. “Voor de streek en door de streek” geldt in sterke mate voor het beheer van de HWL-terreinen.
Overheden faciliteren en zorgen voor de beleidskaders. Er is een grote actieve betrokkenheid van vrijwilligers. Het publiek is betrokken door de recreatieve functie van de terreinen en de educatieve activiteiten. Voor het beheer van de krekennatuur en de dijken werkt HWL samen met een uitgebreid netwerk van boeren. Denk aan inzet van grote machines, zaagwerk in de wintermaanden, afzet van maaisel en inzet van schapen. De boeren zijn onze buren. Voor tal van terreinen is overpad over een akker nodig, zonder dat er een recht van overpad is. Er is jarenlang geïnvesteerd in een goede relatie. Opmerkingen van boeren over het beheer worden serieus genomen en incidenten veroorzaakt door boeren worden besproken. Door haar aanpak ervaart HWL wederzijds respect, draagvlak en enthousiasme voor de natuur.”
Bericht over de discussie uit 2016 met verwijzing naar zeer lezenswaardig rapport over de resultaten van het onderhoud:https://www.hwl.nl/#!detailnewspage/i3562/waardevolle-natuur-moet-behouden-blijven.html