Zuid-Hollands aanbod van cultuur en erfgoed aantrekkelijk voor jong en oud

Jeugdtheaterhuis, Stichting Educatieve Orkest Projecten, Kunstgebouw, Popunie en Erfgoedhuis Zuid-Holland zetten de komende jaren samen met de provincie Zuid-Holland hun enthousiaste, innovatieve en soms baanbrekende werk binnen de cultuursector voort. Gedeputeerden Willy de Zoete en Floor Vermeulen hebben hierover op 8 december 2020 afspraken gemaakt met de vijf organisaties.

“Met deze afspraken geven we voor het eerst de organisaties die zó belangrijk zijn voor cultuur in onze provincie meerjarig zekerheid. In deze periode is dat extra belangrijk ook omdat de organisaties zoveel doen om cultuur voor jong en oud, ook tijdens deze pandemie, levend te houden in Zuid-Holland”, aldus Floor Vermeulen. Willy de Zoete valt hem bij: “Deze kunst-, cultuur- en erfgoedinstellingen vormen de ruggengraat van een levendige provincie waar iedereen kan meedoen en er voor elke interesse activiteiten en ontmoetingsplekken zijn. Plekken waar onze gezamenlijke belangstelling, geschiedenis en toekomst gedeeld kan worden. Het belang hiervan is extra duidelijk geworden het afgelopen jaar.”

Cultuureducatie

De inwoners van Zuid-Holland kunnen de komende jaren weer rekenen op talloze mooie initiatieven en projecten zodat iedereen in aanraking kan komen met cultuur en erfgoed. Ook voor kinderen en andere groepen van de bevolking waarvoor dat niet zo vanzelfsprekend is. Daarbij speelt cultuureducatie een belangrijke rol in het terugdringen van laaggeletterdheid en houdt het ons erfgoed en immaterieel erfgoed levend.

Meerjarige afspraken

Jeugdtheaterhuis, Stichting Educatieve Orkest Projecten, Kunstgebouw, Popunie en Erfgoedhuis Zuid-Holland hebben met gedeputeerden Willy de Zoete en Floor Vermeulen 22 afspraken gemaakt om het belang van cultuureducatie, -participatie en erfgoed te ondersteunen. De afspraken gaan over de periode tot en met 2023. Het algemene uitgangspunt van het afsprakenkader luidt dat cultuuronderwijs, cultuurparticipatie, talentontwikkeling en erfgoedbeleving positief bijdragen aan een open en inclusieve samenleving met gelijke kansen voor iedereen, waarin iedereen meetelt en meedoet. Alle organisaties zorgen gezamenlijk voor een compleet en dekkend aanbod en hun activiteiten zijn ondersteunend aan de ambities van de provincie. Verdergaande samenwerking tussen de instellingen voor cultuurparticipatie is eveneens vastgesteld. Vóór de zomer van 2022 zal een evaluatie plaatsvinden. 
Binnen de provincie is Probiblio de provinciale ondersteuningsinstelling voor openbare bibliotheken in Zuid-Holland. Ook zij dragen waar mogelijk en wenselijk bij aan deze doelstellingen. Probiblio heeft een eigen afsprakenkader met de provincie Zuid-Holland.

Stichting Educatieve Orkest Projecten

Sinds 2003 verzorgt de Stichting Educatieve Orkest Projecten (SEOP) muziekeducatie op maat met als uitgangspunt “het symfonieorkest”. Gemeenten, scholen, muziekscholen en amateurmuziekverenigingen werken mee aan het meer bekendmaken van klassieke muziek. SEOP reist met professioneel orkest RBO Sinfonia naar diverse gemeenten en maakt zo deze muziek toegankelijk voor alle kinderen in Zuid-Holland, ook in gemeenten waar anders zelden of nooit een symfonieorkest komt. Het symfonieorkest en het hele symfonisch repertoire zijn een unieke en zeer rijke uitingsvorm van de westerse muziekcultuur waar alle kinderen tijdens hun schooltijd kennis mee zouden moeten maken.

Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland

Het Jeugdtheaterhuis wil een huis zijn met deuren die wijd open staan en waar kinderen en jongeren bezig zijn met theater, bezig zijn met kunst. Voor hen vormt kunst een onuitputtelijke bron om te leren. Deelnemen aan theater stimuleert kinderen in hun persoonlijke ontwikkeling. Het Jeugdtheaterhuis Zuid-Holland draagt al jaren bij aan deze essentiële vorming. Als kinderen het meedoen aan theater omarmen zien we dat dit hun zelfbewustzijn, sociaal vermogen en burgerschap in positieve zin beïnvloedt. Het Jeugdtheaterhuis verbindt platteland en stad, amateurs en professionals, binnen- en buitenschools leren en zoekt kennismaking en verdieping.

Kunstgebouw

Kunstgebouw werkt samen met scholen, gemeenten en organisaties in Zuid-Holland bij het realiseren van hun ambities op het gebied van cultuuronderwijs en cultuurparticipatie. Kunstgebouw doet dit door landelijke subsidieregelingen naar de Zuid-Hollandse situatie te vertalen, door cultuurprogramma’s voor scholen te ontwikkelen en door cursussen te verzorgen voor leerkrachten en cultuuraanbieders. Ze brengt partijen samen, deelt kennis en ondersteunt bij het organiseren. Kunstgebouw wil daarmee een positieve bijdrage leveren aan een omgeving waarin iedereen durft mee te doen, erbij hoort en zich kan uiten.  

Popunie

De Popunie blijft ook de komende jaren de popmuziek in Zuid-Holland stimuleren en ontwikkelen. Zij promoten de beoefening van muziek en (lokale) talentontwikkeling in Zuid-Holland. Samen met de Zuid-Hollandse gemeenten zorgt de Popunie ervoor dat jong en oud gebruik kunnen maken van de infrastructuur, voorzieningen, expertise en talentontwikkeling die onze provincie op het gebied van popmuziek rijk is. Mede hierdoor is onze provincie veelal de bakermat en kraamkamer van de Nederlandse popscene. Door het organiseren van ontwikkeltrajecten, showcases, workshops en allerlei (pop)projecten dragen zij zo bij aan de versterking en de promotie van de Zuid-Hollandse muziekcultuur.

Erfgoedhuis Zuid-Holland

Of het nu een archief is dat wil digitaliseren, een monumenteigenaar die zijn pand wil verduurzamen of een museum dat zijn collectie en kennis hierover bij de tijd wil houden: Erfgoedhuis Zuid-Holland ondersteunt gemeenten, professionele partijen en vrijwilligers in het erfgoedveld. Door het aanbieden van cursussen, het uitvoeren van inspecties en het verstrekken van deskundig advies. Het bredere publiek kan dankzij de verhalen op het publiekskanaal Geschiedenisvanzuidholland.nl kennismaken met alle parels uit het Zuid-Hollandse erfgoed, niet zelden op wandelafstand verborgen tussen monumentale bomen. Dankzij de meerjarenafspraken met de provincie Zuid-Holland kan Erfgoedhuis zich met vertrouwen op de belangrijke ondersteunende taak richten: het mooie Zuid-Hollandse erfgoed optimaal behouden, benutten en beleven.

Een cultuurrijke leefomgeving

De kwaliteit van de leefomgeving wordt mede bepaald door het behouden, beschermen, beleefbaar maken en benutten van onze unieke cultuur en het talrijke erfgoed. De provincie Zuid-Holland wil daarom haar cultuur en erfgoed behouden voor toekomstige generaties. Deelname aan cultuur en het beleven van erfgoed in Zuid-Holland is van groot belang voor de betrokkenheid van iedereen bij de samenleving. Cultuurparticipatie is primair de taak van gemeenten, maar de provincie Zuid-Holland ondersteunt graag dit soort cultuurinitiatieven. Zo maken we met elkaar Zuid-Holland elke dag beter.