Natuurbegraafplaats Zomerlanden

Langs de oevers van de Maas, vlakbij de tunnel die ons eiland met het noorden verbindt, ligt het Mollebos. In een deel van dit bos ligt een plan voor een natuurbegraafplaats: Zomerlanden. Mensen kunnen er straks zelf een laatste rustplaats kiezen. Op Natuurbegraafplaats Zomerlanden gaat respect voor de overledene straks hand in hand met respect voor natuur en milieu.

Natuurbegraven is de oudste en meest natuurlijke manier om een overledene te begraven. Het lichaam wordt teruggegeven aan de natuur. Graven op een natuurbegraafplaats worden nooit geruimd, er is sprake van altijddurende grafrust. Het betekent ook dat er alleen maar natuurlijke materialen gebruikt mogen  worden.

De initiatiefnemer van Zomerlanden is Natuurbegraafplaatsen van Waarde

Een samenwerkingsverband tussen 7 natuurbegraafplaatsen, verdeeld over het hele land. De verschillende locaties kenmerken zich door een grote diversiteit, van een oud landgoed in Drenthe, tot nieuwe natuur in Noord-Holland. Van een abdij in Arnhem tot een voormalige groeve in Zuid-Limburg. De verbindende factor tussen al deze plaatsen is de zorg voor de natuur.

In aanloop naar dit plan heeft Natuurbegraafplaatsen Van Waarde overleg gevoerd met vele belanghebbenden, waaronder Staatsbosbeheer, Hoekschewaards Landschap, provincie en andere overheidspartijen. Het heeft geleid tot een plan waarin de natuurkwaliteit in het gebied de komende jaren verbeterd gaat worden en een deel van het bos toegankelijker wordt. In een volgende nieuwsbrief gaan we verder in op de werkzaamheden die hier gaan plaatsvinden.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht op www.zomerlanden.nl.

Op dinsdag 15 december heeft de raad het bestemmingsplan vastgesteld

Op dinsdag 15 december heeft de raad van gemeente Hoeksche Waard het bestemmingsplan voor deze natuurbegraafplaats vastgesteld. Op woensdag 23 december wordt dit besluit gepubliceerd op de gemeentepagina in het Kompas. Vanaf donderdag 24 december is het bestemmingsplan voor een periode van 6 weken in te zien via de website ruimtelijkeplannen.nl.


Constructief Hoeksche Waard maakte in de raadsvergadering enkele kritische kanttekeningen. Zij publiceerde onderstaande op hun website hierover:

Constructief Hoeksche Waard stemt tegen het raadsvoorstel voor een natuurbegraafplaats.

Wij zijn niet tegen een natuurbegraafplaats, maar hebben tegen gestemd omdat de diverse gestelde vragen wel beantwoord zijn, maar niet naar onze tevredenheid. Sommige andere partijen zagen wij ook worstelen met enkele vraagstukken, maar die hebben toch voor gestemd.

Slechts een zeer klein percentage van de inwoners heeft belangstelling voor een natuurbegraafplaats. Volgens de initiatiefnemers is dat slechts 0,6%. Er zal naar onze mening meer belangstelling zijn van mensen van buiten de Hoeksche Waard om hier begraven te worden. Is dat de bedoeling?

Het is een particulier initiatief met commerciële belangen. Zo is de natuurbegraafplaats vrijwel niet toegankelijk voor invaliden, wat wel zou moeten. De natuurbegraafplaats neemt een concurrerende plaats in, want de gemeente heeft hier niets over te zeggen.

Je koopt de grafrechten die eeuwigdurend zijn en dat blijft ook zo bij faillissement, dus dit is onverkoopbaar en de gemeente mag het tezijnertijd oplossen door het op te kopen. Dit kunnen onverwachte kosten in de toekomst zijn.

Er wordt maar één BOA aangesteld, die er niet 24 uur per dag en 7 dagen per week zal zijn en deze zal een enkel procesverbaal uitschrijven. Hoe kun je dan garanderen dat alles respectvol verloopt met al die mensen die daar mogen komen met al die honden? Het is nu al een hondenuitlaatplaats. Ook al zijn ze aangelijnd, wat overigens nog maar de vraag is, de honden zullen hun behoefte niet ophouden. Rouwen en recreëren lopen ook volledig door elkaar.

Er wordt vrij makkelijk een openbaar toegankelijk horecapunt aangebracht voor recreanten, terwijl over andere aanvragen voor een horecavergunning voor recreatiedoeleinden veel moeilijker wordt gedaan.

Er worden ook weer bomen gekapt onder het mom van meer licht voor de resterende bomen en beplanting. Men geeft aan dat er voor de kap van de bomen voor de windmolens ruim gecompenseerd wordt. Deze ruime terugplanting is echter gekoppeld aan de windmolens, maar nu dus ook aan de natuurbegraafplaats. Welke andere bomenkap in de Hoeksche Waard is nog meer verdisconteerd in deze ruime terugplanting van bomen voor windmolens?

Op grond van te onduidelijke en vage antwoorden, alsmede diverse aannames konden wij niet instemmen met dit voorstel. Wij zijn gekozen om de belangen van de inwoners te behartigen en niet de commerciële belangen van initiatiefnemers. Pas als deze laatste in het belang van de inwoners passend zijn, kunnen wij daarin meegaan.