Bewonersparticipatie dijkversterking

Speciale website om meningen te geven over dijkversterking onder water

Op vijf plekken in zijn werkgebied gaat waterschap Hollandse Delta de komende jaren onder water dijken versterken, zodat ze ook in de toekomst aan de eisen voldoen. Via een speciale website informeert het waterschap over de uit te voeren werkzaamheden en kunnen reacties worden gegeven en vragen worden gesteld over dit project. Zo kunnen omwonenden en andere belanghebbenden ‘coronaproof’ betrokken zijn.

Stenen storten

Uit toetsingen die het waterschap uitvoert, is gebleken dat op vijf plekken een kleine kans bestaat dat onder water zand kan wegspoelen uit dijken. In vaktermen heet dat ‘zettingsvloeiing’. Dit kan dijken zwak maken. Omdat voorkomen beter is dan genezen, gaat het waterschap op deze vijf plekken de dijk versterken: bij de Oude Maas ter hoogte van Hoogvliet, de Oude Maas ter hoogte van Spijkenisse, het Hartelkanaal ter hoogte van Spijkenisse, het Haringvliet ter hoogte van Middelharnis en de Grevelingen ter hoogte van Ouddorp. Op deze locaties zal het onderwatertalud worden aangepast en worden stenen gestort om te zorgen dat het zand niet weg kan spoelen.

Mening horen

Op dit moment maakt het waterschap het ontwerp voor het project. Via een speciale website kunnen belanghebbenden in deze fase hun mening geven, vragen stellen of andere inbreng leveren. De website is te vinden via www.wshd.nl/onderwaterdijkversterking. Per plek is op tekeningen te zien hoe onder water het profiel van de dijk verbeterd gaat worden. Ondanks dat de meeste werkzaamheden met name onder water plaats zullen vinden, zal de uitvoering van deze werkzaamheden gevolgen hebben voor de gebieden, bewoners en gebruikers. Het waterschap wil daarom graag alle belanghebbenden goed informeren. Ook vindt het waterschap het belangrijk hun mening te horen over bijvoorbeeld de manier van uitvoer, verkeershinder, geluidsaspecten en andere zaken die de omgeving aangaan. Als alternatief voor bewonersbijeenkomsten zet het waterschap nu met het oog op de coronamaatregelen een speciale online tool in voor bewonersparticipatie.

Planning

Na het afronden van de ontwerpfase, neemt in de loop van 2021 de Verenigde Vergadering als algemeen bestuur van het waterschap een definitief besluit over het uiteindelijke ontwerp en het bijbehorende plan van aanpak. De uitvoeringswerkzaamheden staan vervolgens voor 2022 in de planning en zullen in totaal zo’n 1,5 tot 2 jaar in beslag nemen. De duur van de werkzaamheden varieert per locatie van 3 tot 19 maanden. De werkzaamheden zijn naar verwachting uiterlijk eind 2023 afgerond en daarmee zal het mogelijk optreden van zettingsvloeiing op die locaties voorkomen worden.