SGP: “Koopwoningen onder € 200.000,- realiseren“

“Beschikbaarheid van voldoende starters- en gezinswoningen in de koop-, sociale huur en middenhuur vindt de SGP essentieel” schreef de SGP Hoeksche Waard in het verkiezingsprogramma 2019-2022.

De SGP constateert na gesprekken met inwoners en ondernemers dat het woningbouwprogramma tot uitvoering komt, maar dat er nog een grote behoefte bestaat aan koopwoningen onder de € 200.000,- onder andere voor starters en senioren.

“Het aanbod van bestaande en nieuw te bouwen woning is qua prijsklasse voor starters bijzonder moeilijk, dat kan en moet anders!”, aldus SGP-raadslid Arie van der Linden.

Gesprekken wijzen uit dat het in de huidige tijd nagenoeg niet mogelijk is om op reguliere wijze deze woningen te bouwen en aan te bieden. De SGP fractie vraagt het college daarom naar mogelijkheden om nieuwbouw koopwoningen in het prijssegment onder € 200.000 aan te (doen) bieden en daarbij gebruik te maken van mogelijkheden als erfpacht, koopstart, het inzetten van eigen grondposities en dergelijke. Tijdens de raadsvergadering van 7 juli 2020 heeft de SGP een motie ingediend die unaniem is aangenomen, het college zal de resultaten van het onderzoek in het derde kwartaal van dit jaar presenteren aan de gemeenteraad. Naast aandacht voor “betaalbare” koopwoningen heeft de SGP fractie het college en de ambtelijke organisatie gecomplimenteerd met het mooie resultaat in het jaarverslag 2019 en het sluitende meerjarenperspectief voor de jaren 2021-2024. Tijdens de algemene beschouwingen heeft fractievoorzitter Adriaan van der Wulp ten slotte aandacht gevraagd voor een aantal forse uitgaven in de openbare ruimte en de stijgende kosten in het sociaal domein.