Provincie maakt noodbudget vrij voor cultuur!

De provincie Zuid-Holland trekt 3 miljoen euro uit om de ergste corona schade in de culturele sector te helpen oplossen. De motie van het CDA, GroenLinks, VVD, SP, SGP/ChristenUnie en de PvdA werd vandaag met een zeer brede meerderheid aangenomen.

Cultuur behoort tot de meeste kwetsbare sectoren, waar door de coronacrisis de zwaarste klappen vallen, de werkgelegenheid het meest onder druk staat en snel handelen nodig is. Crisistijden vragen om crisisaanpak en GroenLinks is blij dat de provincie nu snel doorpakt. Ariëtte Kasbergen, statenlid GroenLinks: “De culturele sector is van grote waarde voor de samenleving en de inwoners. En een noodkreet van meerdere gemeentes laat zien dat veel instellingen omvallen als er geen hulp komt. Dat hebben we nu voorkomen. Je ziet dat juist de instellingen die, mede op dringend verzoek van de overheden, de afgelopen jaren ondernemerschap hebben getoond en veel eigen inkomsten weten te verwerven, nu extra hard worden getroffen. Het zijn precies die inkomsten die wegvallen nu.”

Het geld van de provincie is echt nodig. De voorzieningen die het rijk treft, geven onvoldoende lucht en met name bij de middelgrote en kleinere gemeentes staat het water financieel aan de lippen. Het geld dat er nu komt zorgt er voor dat deze waardevolle infrastructuur voor de inwoners van ZH niet grotendeels verdwijnt.

Deze crisismaatregel gaat over het in stand houden van infrastructuur voor onze inwoners op korte termijn. In de hoop dat we snel kunnen terugveren naar een situatie waarin weer een verdienmodel mogelijk is voor de culturele instellingen en ondernemers. “Gaat de crisis veel langer duren, wat we natuurlijk niet hopen, dan moet je je natuurlijk wel gaan afvragen welk voorzieningenniveau je minimaal in stand wilt houden? Dat vraagt om visie, want die keuze maak je op basis van de waarde voor de inwoners. Wij hebben als GroenLinks de provincie opgeroepen om in dit geval samen met gemeenten en het culturele veld de afwegingen te maken.”


Het CDA meldt hierover:

Provincie gaat culturele instellingen ondersteunen!

Op initiatief van het CDA trekt de provincie Zuid-Holland 3 miljoen euro extra uit voor de ondersteuning van de culturele sector in de provincie. Het voorstel daarvoor werd mede ingediend door GroenLinks, VVD, SP, PvdA en CU&SGP en werd vandaag met ruime meerderheid aangenomen.

De cultuursector in Zuid-Holland wordt buitengewoon hard getroffen door de coronacrisis en de tegemoetkomingen van het Rijk zijn niet toereikend om de schade te dekken. “Musea, theaters, podia en filmtheaters hebben een vitale culturele functie in Zuid-Holland,” aldus CDA-fractievoorzitter Meindert Stolk. “Het gevarieerde aanbod zorgt voor maatschappelijke betrokkenheid en samenhang. Daarmee draagt de sector bij aan een aantrekkelijke provincie om te wonen, te werken en te recreëren.”

Op verzoek van Stolk heeft het college van Gedeputeerde Staten daarom een inventarisatie uitgevoerd naar de effecten van de coronacrisis op de culturele infrastructuur in Zuid-Holland. Daaruit blijkt dat de coronacrisis alle culturele instellingen in Zuid-Holland enorm raakt, zij het in verschillende mate per instelling. “Je ziet dat instellingen die er in het verleden goed in geslaagd zijn om inkomsten te genereren en minder afhankelijk waren van subsidies, nu het hardst getroffen worden,” zo legt Stolk uit.

Om te voorkomen dat culturele instellingen deze crisis niet overleven, heeft het CDA tijdens de Provinciale Statenvergadering van 1 juli het college in een motie gevraagd om een extra bedrag van 3 miljoen euro vrij te maken voor een regeling. Stolk: “Belangrijk is dat we een regeling uitwerken in samenwerking met het Kunstgebouw en Erfgoedhuis. Zo kunnen we waarborgen dat het geld daar terecht komt waar de nood het hoogst is.”

Voorwaarde voor het CDA is dat ook gemeenten een bijdrage leveren. “In basis voert de provincie geen beleid ten aanzien van musea, podia en filmtheaters, maar we hebben wel degelijk een verantwoordelijkheid voor het behoud van die fijnmazige en waardevolle infrastructuur,” aldus Stolk. “Een bedrag van 3 miljoen euro kan enige soelaas bieden, mits gemeenten zelf ook meedoen. Maar uiteraard zal ook het Rijk haar verantwoordelijkheid moeten nemen.”