Binnenmaas schoner door omleiding vuil water

Afgelopen week stelde de Verenigde Vergadering van het waterschap Hollandse Delta ruim 1,8 miljoen euro beschikbaar voor maatregelen om de Binnenmaas schoner te maken. Feitelijk gaat het om het realiseren van een omleidingsroute voor het vuile water uit de Sint Anthoniepolder. De fracties Water Natuurlijk en Natuur waren kritisch over het voorstel en wilden het probleem liever bij de bron aanpakken ofwel de waterkwaliteit in de Sint Anthoniepolder verbeteren.

Kader Richtlijn Water
De Binnenmaas valt onder de zogenaamde Kader Richtlijn Water. Dat betekent dat de waterkwaliteit moet voldoen aan Europese normen. Het water van de Binnenmaas voldoet niet aan de minimale eisen. Met name de gehalten aan nutriënten zijn te hoog. Deze overmaat aan voedingsstoffen voor planten maakt dat het watersysteem zich niet goed kan ontwikkelen en dat sommige plantensoorten explosief groeien en problemen veroorzaken. Blauwalg is daar een voorbeeld van.

Het water dat uit de omringende polders via de Binnenmaas wordt afgevoerd naar de Oude Maas is een belangrijke bron voor de vervuiling met nutriënten, zoals bijvoorbeeld stikstof. De Sint Anthoniepolder is zo’n polder die met een gemaal overtollig water afvoert naar de Binnenmaas.

Omleidingsroute
Het water uit de Sint Anthoniepolder is dus te vuil voor de Binnenmaas. Het besluit van het waterschap Hollandse Delta gaat er nu van uit dat de afwatering van de polder in de toekomst gaat lopen via het Oude Land van Strijen richting het Hollands Diep. Het komt er op neer dat de vervuiling via een andere route naar zee wordt getransporteerd.

Dat roept uiteraard vragen op. Waarom pakken we bron niet aan en gaan we niet werken aan de waterkwaliteit in de Sint Anthoniepolder? Dat is toch de taak van het waterschap? Volgens heemraad Van Driel is dat onbegonnen werk, doordat de zogenaamde achtergrond belasting te hoog is. Hij lijkt dus het hoofd in de schoot te leggen en uit te stralen dat het waterschap niet in staat is om voor een redelijke waterkwaliteit in die polder te zorgen.

Wat zijn de gevolgen van al die nutriënten in het Oudeland van Strijen en de Strijense haven? Er zouden nauwelijks negatieve effecten zijn, aldus de heemraad. Het is vreemd dat het stoppen van de toevoer naar de Binnenmaas grote positieve effecten aldaar heeft en het starten van die toevoer naar elders geen negatieve gevolgen heeft.

Waterkwaliteit overal belangrijk
De waterkwaliteit in de Sint Anthoniepolder is slecht. Daar moet aan gewerkt worden vinden de fracties Natuur en Water Natuurlijk. Ook al gelden in die polder geen Europese normen. Er is ook een forse wateropgave. Er moet meer open water komen om extreme buien te kunnen opvangen. Beide problemen kunnen in combinatie met elkaar worden aangepakt, maar het begint met een heldere analyse van waar de verontreiniging vandaan komt.