HWDuurzaam komt met ideeën hoe de Hoeksche Waard van het aardgas af komt

In de Hoeksche Waard wordt op dit moment naar schatting in totaal 71 miljoen m3 aardgas gebruikt. Hoe komen we daarvan af? Dat kan voor een groot deel door besparingen, door toepassing van aardwarmte tegelijk met aanleg van grote warmtenetten, door energie uit afvalwater, drinkwater en oppervlaktewater, gebruik van warmtepompen en zonneboilers en tenslotte door groen gas en waterstofgas te distribueren via het bestaand gasnet.

Dit schrijft HoekscheWaardDuurzaam in bijdrage aan de Regionale Structuur Warmte (RSW) waar de gemeente, de provincie en het Rijk gezamenlijk aan werken. De regionale energie- en duurzaamheidscoöperatie komt hierin met ideeën voor een toekomst zonder aardgas. Het document is eind vorige week aangeboden aan de stuurgroep voor de Regionale Energie Strategie (RES), waarin betrokken instellingen als de woningcorporatie HW Wonen, netbeheerder Stedin en het waterschap Hollandse Delta samenwerken met het gemeentebestuur en de provincie.

De voorzitter van HWDuurzaam, Daan den Ouden, legt er de nadruk op dat de bijdrage van zijn organisatie bedoeld is als discussiedocument. “De haalbaarheid van onze voorstellen hangt sterk af van de overheid. Vaak is er ook nog nader onderzoek nodig. Wij bedoelen dit stuk nadrukkelijk als een aanzet tot de discussie om met de gemeente en alle andere betrokkenen een goed plan te maken voor de noodzakelijke transitie naar andere energiebronnen dan het huidige aardgas.”

Cijfers onduidelijk
Het stuk van HWDuurzaam begint met een pleidooi voor duidelijkheid over de cijfers, die niet op alle punten helder zijn. Voordat de discussie over een transitiescenario begint, moet het toch mogelijk zijn om op basis van gegevens van de gemeente en Stedin tot eenduidige cijfers te komen. Zelf gaat HWDuurzaam uit van een gebruik van 49 miljoen m3 aardgas voor de bebouwde omgeving, 9 miljoen voor de industrie en 13 miljoen voor de landbouw.

Waar het gaat om mogelijkheden tot besparingen op energiegebruik constateert HWDuurzaam dat in de Hoeksche Waard relatief veel vrijstaande woningen van vóór het jaar 2000 staan die niet voldoen aan het energielabel B. Voorgesteld wordt o.a. dat de gemeente onder bepaalde voorwaarden subsidie verleent voor de aanpassing van deze woningen naar minimaal energielabel B. HW Wonen zou tot 2030 het woningbestand moeten renoveren naar hetzelfde niveau.

Daarnaast moet de gemeente doorgaan met de wijkgerichte aanpak om het woningbestand energiezuiniger te maken en worden gemeentelijke gebouwen en scholen planmatig naar energieneutraal gebracht. Op deze wijze is een besparing van 25% op aardgas te behalen. Op een totaal 44.000 adressen betekent dat een besparing van gemiddeld bijna 400 m3 gas per adres.

Warmte uit de aarde
HWDuurzaam heeft recent een studie voltooid over de mogelijkheden van geothermie in de Hoeksche Waard. Geothermie is warmte uit de aarde die door middel van water wordt opgepompt van grotere diepte (500-4000 m.) Die warmte wordt in grote warmtenetten ook weer door een buizenstelsel met water gedistribueerd. Geothermie is voor de Hoeksche Waard een nieuwe techniek.