Gemeenteraad buigt zich over nieuw begraafplaatsenbeleid

De gemeenteraad van Hoeksche Waard buigt zich de komende weken over de richting van het nieuwe gemeentelijke begraafplaatsenbeleid. Op dit moment wordt nog gewerkt volgens het beleid van de voormalige gemeenten Binnenmaas, Cromstrijen, Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. Dit betekent dat er bijvoorbeeld verschillen bestaan in kosten en tarieven, regelgeving, uitgiftetermijnen en het onderhoudsniveau. Het is de bedoeling dat het nieuwe begraafplaatsenbeleid in mei wordt vastgesteld.

In 2019 is gestart met het harmoniseren van het begraafplaatsenbeleid

Er is een inventarisatie gemaakt van de bestaande situatie: welke beleidsregels zijn er, hoe is het begraven georganiseerd, wat is de kwaliteit van de begraafplaatsen en de dienstverlening. Ook de huidige trends en ontwikkelingen zijn in beeld gebracht. Daarnaast is er gekeken naar de toekomstige behoefte en capaciteit van de begraafplaatsen. Op basis daarvan zijn er berekeningen gemaakt waarmee zichtbaar wordt of er voldoende graven zijn voor de komende 40 jaar.

Het college heeft de gemeenteraad gevraagd een aantal keuzes te maken

Deze vormen de basis voor het nieuwe begraafplaatsenbeleid. Daarom buigt de raad zich tijdens de beeldvormende vergadering op 4 februari over drie opties, pijlers genoemd: ‘betaalbare tarieven’, ‘duurzaam en groen’ en ‘dienstverlenend’. Elke pijler heeft een aantal specifieke uitgangspunten. De belangrijkste thema’s hierin zijn het ruimen van graven en grafbedekking, onderhoudsniveau, groenbeheer, historische graven, uitgiftetermijnen, aula’s, kosten en tarieven. Ook inwoners en organisaties kunnen in deze beeldvormende vergadering hun mening geven over 10 keuzes die aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Naar verwachting wordt het nieuwe beleid voor de zomer 2020 vastgesteld

Voor het zover is, gaat het college op 11 februari tijdens de oordeelsvormende vergadering met de gemeenteraad in gesprek over de voorgelegde keuzes. Vervolgens spreken de raadsleden op 3 maart hun voorkeur uit voor de uitgangspunten voor het nieuwe begraafbeleid. Daarna wordt het nieuwe beleidsplan uitgewerkt in een nieuwe verordening, regelgeving en tarieven.