Gemeente Hoeksche Waard ondertekent het Schone Lucht Akkoord

Luchtverontreiniging behoort tot de belangrijkste risicofactoren voor de gezondheid. Gemiddeld leven Nederlanders hierdoor 9 maanden korter. Niet voor niets committeert gemeente Hoeksche Waard zich aan het landelijke Schone Lucht Akkoord. Wethouder Piet van Leenen ondertekende maandag 13 januari, namens het gemeentebestuur, het plan.

De luchtkwaliteit is in Nederland sinds de jaren ‘90 enorm verbeterd. Toch overlijden jaarlijks nog 11.000 mensen vroegtijdig door ongezonde lucht. Om te werken aan gezondheidswinst door betere luchtkwaliteit is samenwerking nodig. Daarvoor heeft het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het Schone Lucht Akkoord (SLA) opgesteld. Dit akkoord gaat concreet om een vermindering van de uitstoot van fijnstof en stikstofdioxiden door wegverkeer, mobiele werktuigen, landbouw, scheepvaart, industrie en huishoudens.

Wat doet gemeente Hoeksche Waard?

Gemeente Hoeksche Waard onderschrijft met de ondertekening van de intentieovereenkomst het belang van de samenwerking om de luchtverontreiniging terug te dringen. “Lucht is van ons allemaal. Het beperkt zich niet tot een gebied. Daarom vinden wij het belangrijk om als gemeente Hoeksche Waard ons steentje bij te dragen”, vertelt wethouder Piet van Leenen. “Dat betekent dat wij voor de komende jaren een maatwerkplan uitwerken in samenwerking met de Omgevingsdienst Zuid-Holland-Zuid. In dit plan letten we bij nieuwe ontwikkelingen nadrukkelijk op de effecten van luchtkwaliteit en gezondheidswinst. Ook willen wij het fietsgebruik en schoon (openbaar) vervoer verder stimuleren en onderzoeken: hoe kunnen we dit beter mogelijk maken met voorzieningen of maatregelen. Zo ‘vergroenen’ wij zelf nu ons wagenpark door elektrische auto’s aan te schaffen. Ik ben er dan ook trots op dat wij als gemeente Hoeksche Waard onderdeel zijn van het landelijke akkoord!”

Wat kunt u doen?

Met elkaar werken we aan een schone en duurzame leefomgeving. Ook u kunt nu al helpen om de luchtkwaliteit voor uzelf en uw omgeving te verbeteren. Pak bijvoorbeeld met lekker weer de fiets om boodschappen te doen. Of mocht het werk dit toelaten, dan is thuiswerken op drukke dagen in het verkeer wellicht ook een optie. Wees daarnaast terughoudend met stoken. Bij het aansteken van de houtkachel of open haard ontstaat rook. Die rook bevat schadelijke stoffen zoals fijnstof. Nu is rook voor iedereen ongezond, maar vooral voor mensen met luchtwegaandoeningen, hart- en vaatziekten, ouderen en kinderen. Door niet te stoken, voorkomt u gezondheidsklachten en hinder bij uzelf en uw omgeving. Wilt u toch stoken? Volg deze stookwijzer voor minder overlast: www.ozhz.nl/houtkachel.. Is het windstil of mistig? Laat de haard of kachel dan uit. Volg de www.stookwijzer.nu voor het actuele stookadvies.

Hoe ziet het akkoord eruit?

Samen met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen) tekenden 9 provincies en ruim 35 gemeenten op maandag 13 januari het akkoord. Eén van de gezamenlijke afspraken is ‘in 2030 50% gezondheidswinst door schonere lucht ten opzichte van 2016’. Het akkoord bouwt verder op bestaand beleid, zoals het klimaatakkoord en de stikstofaanpak, en kent een aantal nieuwe maatregelen. Voor het Schone Lucht Akkoord is door het Rijk € 50 miljoen uitgetrokken.

Gemeenten en provincies werken aan aanvullende uitvoeringsplannen. Zij kunnen aanspraak doen op een deel van de gelden die landelijk door het Rijk beschikbaar zijn gesteld om verbeteringen door te voeren. Het akkoord is flexibel en biedt ruimte om in te springen op veranderende omstandigheden en nieuwe ontwikkelingen. Rijk, gemeenten en provincies die meedoen verplichten zich jaarlijks de voortgang te laten zien.