2e meedenkbijeenkomst RES

RES-Hoeksche-Waard-meedenkbijeenkomst-20200122

Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard (RES): weer een stapje verder in het proces om te komen tot een concept-RES Woensdag 22 januari 2020

Dinsdagavond 21 januari was de 2e drukbezochte meedenkbijeenkomst over de Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard (RES) waar ruim 100 inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, volksvertegenwoordigers, Waardmakers en andere betrokkenen op af kwamen. Deze bijeenkomst is onderdeel van het proces om te komen tot een concept-RES voor de RES-regio Hoeksche Waard. Deze moet op 1 juni 2020 ingediend worden bij het Nationaal Programma RES (NPRES).

Er is in de 2e meedenkbijeenkomst actief meegedacht De 1e regionale startbijeenkomst was met name bedoeld om uitleg te geven over de RES en het proces toe te lichten. Bij deze 2e meedenkbijeenkomst werd er actief meegedacht door de aanwezigen. De avond startte met een gezamenlijk deel, waarin de leden van de stuurgroep meer vertelden over hun rol bij het proces om tot een concept-RES te komen. Aansluitend was er een korte terugblik op de eerdere bijeenkomsten en werd een toelichting gegeven op de energie berekeningen die tot nu toe zijn gemaakt.

Aan de slag met de cijfers In de berekening is rekening gehouden met 28 windturbines, waarvan er op dit moment nog 4 windturbines in procedure zijn. Deze windturbines hebben een gezamenlijk vermogen van minimaal circa 99 megawatt tot maximaal circa 104 megawatt. Er wordt daarnaast in Puttershoek een zonnepark ontwikkeld van minimaal 14 hectare. Om de doelstelling te halen om in 2040 een energieneutrale Hoeksche Waard te hebben, is er meer nodig. Met de bewezen technieken van nu (uitgaande van grootschalig wind en zon) is berekend dat er 37 windturbines van 5 megawatt nodig zijn en 490 hectare zonnepark. Dit is een berekening die uitgaat van aannames. Bijvoorbeeld de aanname dat het personenvervoer in de Hoeksche Waard nog niet volledig elektrisch is in 2040 en ook het energiegebruik van de binnenvaart is meegenomen. Nieuwe technieken, zoals aquathermie van onder andere het waterschap Hollandse Delta, dienen bijvoorbeeld als alternatieve duurzame energiebron op termijn ook nog nader te worden onderzocht. Bovengenoemde aantallen zijn bouwstenen om te komen tot een concept-RES-bod dat in samenspraak met de deelnemers en de RES-stuurgroep wordt opgesteld.

3 denkrichtingen besproken

Er zijn 3 denkrichtingen vanuit het landschap gepresenteerd. De aanwezigen hebben hierop vervolgens gereageerd en kansen, bedreigingen en verdere opmerkingen gegeven. Wethouder Piet van Leenen: “Het was een positieve avond en er werd goed en actief meegedacht door de aanwezigen. Het viel stuurgroepleden op dat de manier van participeren in de Hoeksche Waard opvallend goed is. In de laatste schetsbijeenkomst en stuurgroepbijeenkomsten gaan wij de scenario’s verder uitwerken.”In de komende weken komt er nog een

bijeenkomst speciaal voor de Waardmakers die ook hebben meegewerkt aan de Omgevingsvisie Hoeksche Waard. Op 24 maart is er nog een laatste meedenkbijeenkomst waar alle uitkomsten gepresenteerd en besproken worden. Deelnemers krijgen dan opnieuw de gelegenheid mee te denken. De uitkomsten van alle bijeenkomsten moeten uiteindelijk leiden tot een gedragen concept-RES die we op 1 juni indienen bij het NPRES. De definitieve RES wordt uiteindelijk opgenomen in de Omgevingsvisie Hoeksche Waard.”

Meer informatie en documenten zijn te vinden op: www.gemeentehw.nl/res.