VVD Waterschap Hollandse Delta kritisch op Kader Richtlijn Water

Naar de mening van de fractie van VVD Waterschap Hollandse Delta voert het waterschap Hollandse Delta veel maatregelen door waarvan niet helder is of deze maatregelen voldoende bijdragen aan het doel van de Kader Richtlijn Water(KRW). Daarbij kan het waterschap Hollandse Delta niet gehouden worden aan doelrealisatie dat niet binnen zijn mogelijkheden ligt. En de laatste tranche maatregelen (o.a. in SGBP3) om een 10 te halen mogelijk moeten worden uitgevoerdtegen hoge maatschappelijke kosten.

Om duidelijkheid te krijgen op de focuspunten schoon water in het Bestuursprogramma voor de komende periode heeft de VVD waterschap Hollandse Delta een amendement ingediend in de Algemene Vergadering van 27 november 2019 met als ondersteuners de fracties gebouwd en ongebouwd. Het amendement is door de vergadering overgenomen met de volgende aanscherping van de focuspunten in het Bestuursprogramma:“in 2020 voert het waterschap Hollandse Delta zo mogelijk samen met andere waterschappen een onderzoek uit naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de genomen KRW maatregelen;De resultaten van het onderzoek worden ingebracht bij de nationale en internationale discussies over de KRW en in het eigen investeringsprogramma.”