Insectenhotel voor gemeente Hoeksche Waard

insectenhotel

Vrijdag 6 december ontvangt wethouder Paul Boogaard een insectenhotel van de Coöperatie Collectief Hoeksche Waard (CCHW). Aanleiding daarvoor was de Hoeksche Zaaidag die CCHW in april organiseerde. Wethouder Boogaard klom toenop uitnodiging van CCHW op een trekker met zaai combinatie om een akkerrand in te zaaien.
Deze handeling stond symbool voor het belang van bloeiende akkerranden voor de biodiversiteit in het agrarisch gebiedvan de Hoeksche Waard. Het insectenhotel onderstreept dit nog eens. Hetinsectenhotel biedt een veilige nest-en rustplaats voor wilde bijen en andere insecten.
Een deel nestelt boven de grond, in afgestorven holle plantenstengels of in dood hout. Ze kunnen er schuilen en voor nako-melingen zorgen. Met de aanbieding van het insectenhotel vraagt CCHW ook in deze tijd van het jaar aan-dacht voor biodiversiteit. Het bijenhotel is gemaakt door cliënten van Zorgboerderij Bonaventura van Profila Zorg uit Strijen.

CCHW is verheugd om het bijenhotel samen met enkele mensen van de zorgboerderij aan de gemeente te mogen aanbieden. CCHW is verantwoordelijk voor het agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard


Het collectief werkt hierbij nauw samen met bedrijven,vrijwilligers, overheden en andere organisaties.Want hoewel de akkerranden een goede basis vormen voor het verbeteren van de biodiversiteit, is er nog veel meer te bereiken. Bijvoorbeeld met het onderhoud van wegbermen, groenvoorzieningen in en buiten de dorpen en de inrichting van erven en tuinen. Een goede samenwerking is daarom erg belangrijk. Daarom isCCHW ook aangesloten bij ‘Hoeksche Waard Zoemt’Hoeksche Waard Zoemt is een nieuw overkoepelend initiatief van organisaties en betrokken inwoners met als doel het verbeteren van de biodiversiteit in de Hoeksche Waard. Dit willen ze bereiken door samenwer-king tot stand te brengen tussen verschillende partijen. Wethouder Paul Boogaard is enthousiast over het initiatief: ‘Wij zijn trots op onze groene Hoeksche Waard. De landbouw is erg belangrijk voor ons gebied. Dat zoveel bedrijven, organisaties, vrijwilligers en andere instanties zich inzetten voor biodiversiteit vind ik ge-weldig. Daarom is ook onze gemeente aangesloten bij Hoeksche Waard Zoemt. Zo zorgen we met elkaar voor een duurzame landbouw en een goed leefklimaat.’ Andere deelnemende partijenzijn onder andere Hoekschewaards Landschap, waterschap Hollandse Delta en de Imkersvereniging Hoeksche Waard.Ruim 80 boeren zaaien akkerranden in op hun percelen.
De akkerranden vormen een belangrijk onderdeel van het agrarisch natuurbeheer in de Hoeksche Waard. De randen, en soms ook wat grotere stukken van een perceel, worden ingezaaid met een zaadmengsel dat aan-trekkelijk is voor insecten en bijen. Vogels scharrelen hun kostje bij elkaar in de akkerranden. Daarmee leve-ren de akkerranden een belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit.