Afspraken ondertekend voor passende, energiezuinige en betaalbare woningen in de Hoeksche Waard

Prestatieafspraken Wonen doen we samen 1

Gemeente Hoeksche Waard, HW Wonen en het Huurdersplatform Hoeksche Waard werken de komende jaren nauw samen om nog beter in te spelen op de behoefte aan passende, levensloopbestendige, energiezuinige en betaalbare huurwoningen. Een ambitie die is vertaald naar afspraken voor de sociale huursector in de Hoeksche Waard voor 2020. Woensdag 11 december vond de officiële ondertekening plaats.

Deze zogenaamde Prestatieafspraken vloeien voort uit de Regionale Woonvisie Hoeksche Waard en beschrijven welke bijdragen de partijen leveren aan een toekomstbestendige huurwoningvoorraad in de gemeente. Centraal staat het inspelen op de veranderende, brede woonvraag: passend wonen voor iedereen!

Nieuwe woonvormen

Een belangrijke afspraak gaat over Flexwonen. Dat betekent voorzien in woonruimte voor een heel diverse groep huishoudens die tijdelijk huisvesting nodig heeft. Mogelijk ook in combinatie met ondersteuning. Een andere afspraak gaat over de toenemende behoefte aan geclusterde woonvormen voor ouderen. Hierin komen meerdere maatschappelijke ontwikkelingen samen, zoals de snelle vergrijzing, het toenemende personeelstekort in de zorg en de trend om het wonen op oudere leeftijd meer samen te beleven en vereenzaming te voorkomen. Partijen proberen met diverse pilots, ook samen met zorgpartners, vorm te geven aan deze behoefte. Wethouder Sociaal Domein Joanne Blaak: “Een belangrijke afspraak is ook gezamenlijk te komen tot een integrale visie Wonen Welzijn Zorg, die als een soort paraplu de verschillende activiteiten aan elkaar verbindt.”

Voldoende aanbod

Andere afspraken hebben betrekking op het totale aanbod. Op basis van het Rijksbeleid gericht op passend toewijzen, is er in principe voldoende aanbod. Toch denken huurders, gemeente en HW Wonen dat er ook nog sociale huurwoningen bijgebouwd moeten worden. Paul de Bruijn, directeur-bestuurder van HW Wonen: “De huidige sociale huurvoorraad is groot genoeg om iedereen die er voor in aanmerking komt te kunnen huisvesten. Onze nadruk ligt dan ook op het levensloopbestendig en energiezuinig maken van onze woningen, wat tegelijkertijd bijdraagt aan een betere betaalbaarheid. We investeren vooral in woningen die geschikt te maken zijn. Waar dat niet mogelijk is, slopen we woningen of verkopen deze aan jonge, startende huishoudens. Die woningen moeten we natuurlijk wel weer compenseren met nieuwbouw.”

Reacties

Wethouder Wonen Piet van Leenen geeft aan dat de ondertekende Prestatieafspraken goed aansluiten bij de ambities van de gemeente zoals onlangs tijdens de Woontop zijn gepresenteerd. “We willen inspelen op de toenemende vraag naar woningen in het rustige woonklimaat in de Hoeksche Waard. Maar we willen ook een kwalitatieve slag maken, de juiste woningen, op de juiste plek, op het juiste moment. Daarmee bouwen we aan een toekomstbestendige woningvoorraad en aan het behoud van een vitale Hoeksche Waard. Belangrijk is dat HW Wonen gaat onderzoeken of middeldure huurwoningen weer onderdeel van de nieuwbouwportefeuille kunnen worden. Verder ben ik ook erg blij met de duurzaamheidsinvesteringen in de bestaande huurwoningen. Niet alle woningen kunnen tegelijk worden aangepakt, maar we hebben een goed tempo te pakken.”

Het Huurdersplatform Hoeksche Waard is met name positief over de aandacht voor betaalbaarheid, zoals bij de verhuisregeling en actieve schuldhulpverlening. Jos Verweij, voorzitter: “Als spreekbuis van de huurders vestigen wij de aandacht op de betaalbaarheid van de sociale huurwoningen. Het is een groot goed dat we veel sociale huurwoningen hebben, maar ze moeten wel betaalbaar zijn. Met name ook voor oudere huurders die geen inkomensgroei meer hebben. Ik ben ook tevreden dat we afgesproken hebben om huishoudens te helpen die een grote inkomensterugval hebben en die in een dure huurwoning wonen.”

De Prestatieafspraken Hoeksche Waard 2020 staan op www.gemeentehw.nl bij Actueel onder het item Nieuws.