1e meedenkbijeenkomst Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard (RES) druk bezocht

Dinsdagavond 10 december was de 1e drukbezochte meedenkbijeenkomst over de Regionale Energiestrategie Hoeksche Waard (RES). Inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, volksvertegenwoordigers en alle andere betrokkenen waren uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. Met deze bijeenkomst is het startschot gegeven voor het proces om te komen tot een concept-RES voor de RES-regio Hoeksche Waard. Alle RES-regio’s in Nederland moeten op 1 juni 2020 een concept-RES indienen bij het Rijk.

De grote betrokkenheid vormt een basis om gezamenlijk te komen tot een concept RES in de Hoeksche Waard De 1e meedenkbijeenkomst was vooral bedoeld om alle betrokkenen te informeren over de RES. Wat is een RES, welk proces hebben wij in Hoeksche Waard voor ogen, wat ligt er al en wat moet er uiteindelijk geleverd worden. Daarnaast gingen wij met de aanwezigen in gesprek. Wethouder Van Leenen, voorzitter van de Stuurgroep RES Hoeksche Waard: “De 1e meedenkbijeenkomst was een goede avond met een actieve en kritische inbreng van de aanwezigen. Ik was blij verrast door de grote betrokkenheid en kennis van de deelnemers. Dat vormt een goede basis om gezamenlijk te komen tot een concept RES Hoeksche Waard”. In de komende periode volgen nog 2 meedenkbijeenkomsten waar inwoners, maatschappelijke organisaties, ondernemers, volksvertegenwoordigers en alle andere betrokkenen hun inbreng kunnen leveren.

We beginnen niet helemaal opnieuw Gelukkig beginnen we niet helemaal opnieuw. Wij zijn al langer bezig met deze opgave en er zijn al kaders vastgesteld. Zoals de door de gemeenteraden vastgestelde energievisie met de daarin opgenomen ambitie om in 2040 energieneutraal te zijn. Ook is er samen met diverse betrokken partijen nagedacht over de ruimtelijke impact van deze ambitie. Als laatste is er de, door de Waardmakers opgestelde, Omgevingsvisie, waarin Waardmakerteams duurzaamheid en de energietransitie als 1 van de belangrijkste opgaven voor het gebied benoemd hebben.

De uitkomsten van alle bijeenkomsten moeten leiden tot een gedragen concept-RES In de voorbereidende schetsbijeenkomsten met professionals en betrokkenen partijen worden in de komende periode scenario’s geschetst die bij de volgende meedenkbijeenkomsten worden gepresenteerd en besproken. Deelnemers aan de meedenkbijeenkomsten krijgen dan ook de gelegenheid mee te denken met de scenario’s die zijn geschetst. De uitkomsten van alle bijeenkomsten moeten uiteindelijk leiden tot een gedragen concept-RES die we op 1 juni kunnen indienen bij het Rijk. Dit proces is weergegeven in het Startdocument RES Hoeksche Waard, te vinden via www.gemeentehw.nl/res.

Meedenken over de RES Hoeksche Waard?

Woont of werkt u in de Hoeksche Waard of bent u op een andere manier betrokken bij het eiland? Dan wilt u ongetwijfeld meer weten over wat de Regionale Energiestrategie (RES) Hoeksche Waard inhoudt, wat de opgave is en hoe de RES-regio Hoeksche Waard invulling gaat geven aan duurzame energieopwekking en het realiseren van een aardgasvrije gebouwde omgeving. Wilt u meedenken? Kom dan naar de komende meedenkbijeenkomsten die de RES-regio Hoeksche Waard organiseert.

De RES is een proces van ons allemaal.

Data van de meedenkbijeenkomsten De volgende 2 meedenkbijeenkomsten zijn op dinsdag 21 januari en dinsdag 24 maart. Meer informatie over de locatie, het tijdstip en de inhoud van het programma volgt later.

Aanmelden regionale meedenkbijeenkomsten

Deze brede meedenkbijeenkomsten organiseert de RES-regio Hoeksche Waard voor iedereen die bij de energietransitie, het landschap en/of de ruimtelijke ontwikkeling van de Hoeksche Waard betrokken is. Aanmelden kan via reshw@gemeentehw.nl.

Meer informatie en documenten zijn te vinden op: www.gemeentehw.nl/res.

Doel van de samenwerking is om gezamenlijk te komen tot een vastgestelde RES In de energieregio Hoeksche Waard werken gemeente Hoeksche Waard, provincie Zuid-Holland, Waterschap Hollandse Delta, HW Wonen en Stedin in goed overleg samen aan de RES. Doel van deze samenwerking is te komen tot een maatschappelijk gedragen en bestuurlijk vastgestelde RES, die beschrijft hoe de regio gaat voorzien in duurzame elektriciteit en warmte voor inwoners en bedrijven.