‘Stikstofuitspraak is kans voor duurzame economie en natuur’

De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (NMZH) roept samen met 36 andere Zuid-Hollandse natuur- en milieuorganisaties de provincie op om serieus werk te maken van schoon en duurzaam vervoer, schone industrie en te investeren in natuurinclusieve kringlooplandbouw, een circulaire economie en grootschalig natuurherstel. Zij hebben vanochtend om 10.00 uur deze oproep gedaan door middel van de overhandiging van het Actieplan Stikstof Zuid-Holland, voorafgaand aan het politieke debat in Provinciale Staten over stikstof. 

 

Natuurherstel noodzakelijk
In het Actieplan geven de organisaties aan dat het beleid dat de afgelopen decennia gevoerd is veelal geleid heeft tot keuzes voor economie ten koste van natuur. Daardoor staat de natuur er nu slecht voor en zorgt internationale wetgeving ervoor dat economische activiteiten die natuur nog verder aantasten nauwelijks nog mogelijk zijn. Daarom is het belangrijk om de natuur weer te herstellen én de economie te verduurzamen zodat stikstofemissies structureel verlaagd worden. Met het Actieplan Stikstof willen de natuur- en milieuorganisaties de provincie helpen om die weg in te slaan.

 

Natuur én mensen profiteren
Het is niet alleen voor de natuur nodig om maatregelen te nemen om de stikstofcrisis op te lossen, ook voor mensen is dit van groot belang. Zo vormen stikstofverbindingen een belangrijke component van luchtvervuiling. Ook vormt een gezonde natuur de basis voor een vitale economie. Een economie die ten koste gaat van natuur is op termijn niet houdbaar.

 

Maatregelen nodig
In het Actieplan Stikstof van de natuur- en milieuorganisaties zijn 14 maatregelen opgenomen die helpen om de stikstofcrisis op te lossen. Het gaat hierbij om maatregelen die helpen om de natuur te versterken, zoals het afmaken en uitbreiden van het Natuurnetwerk Nederland. Maar ook om maatregelen die gericht zijn op het terugdringen van de stikstofuitstoot tot een niveau dat past bij de draagkracht van de natuur. Daarbij geven de organisaties aan dat hierbij naar alle sectoren gekeken zal moeten worden, dus naast de landbouw bijvoorbeeld ook de industrie en het verkeer. De organisaties benadrukken dat dergelijke maatregelen niet alleen op vrijwilligheid en vrijblijvendheid mogen berusten en er werk gemaakt moet worden van daadwerkelijke emissiereductie in plaats van juridische symptoombestrijding.