PvdD: Geen duizend bomen kappen voor plaatsing vijf windmolens

De gemeente Hoeksche Waard wil ruim duizend bomen laten kappen langs de Oude Maas om daar vijf windmolens neer te zetten. Inwoners van die gemeente hebben daar tegen geprotesteerd en ook de Partij voor de Dieren is tegen deze massale bomenkap. Ze heeft daarover vragen gesteld aan burgemeester en wethouders van Hoeksche Waard.

Niet minder dan 1014 bomen moeten verdwijnen om plaats te maken voor vijf windmolens langs de Oude Maas in Heinenoord, gemeente Hoeksche Waard. Het gemeentebestuur heeft onlangs groen licht gegeven voor de komst van het windpark en de daarmee gepaard gaande grootschalige bomenkap.

Tegen dit plan is verzet gerezen onder de inwoners van Hoeksche Waard. Ook de Partij voor de Dieren in Zuid-Holland is daarover zeer bezorgd. Ze heeft daarom een brief met vragen over deze kwestie gestuurd naar burgemeester en wethouders en de gemeenteraad van Hoeksche Waard.

De partij wil allereerst weten of er op die plek inderdaad zo veel bomen moeten worden gekapt om de plaatsing van vijf windmolens mogelijk te maken en om welke soort bomen het gaat. Ook vraagt de partij of er een expert heeft gekeken naar de mogelijkheid deze massale bomenkap te voorkomen en of is onderzocht of er zo veel mogelijk bomen kunnen worden gespaard of verplaatst.

De Partij voor de Dieren wijst er op dat bomen erg belangrijk zijn voor onder andere de gezondheid en het welzijn van mens en dier, wateropvang, het tegengaan van hittestress, de opvang van CO2, de biodiversiteit en de natuur. Ze betwijfelt of het kappen van de bomen langs de Oude Maas elders wordt gecompenseerd met de aanplant van nieuwe bomen en of die compensatie kwantitatief en kwalitatief gelijk of beter dan de huidige bomenstand.

Ook zijn er nadelige gevolgen voor  de geluidsoverlast als er bomen worden gekapt. De partij wil weten of daar onderzoek naar is gedaan. Ook vraagt ze het gemeentebestuur wat het van plan is te gaan doen met de protesten die er zijn gerezen tegen deze massale bomenkap.

Daar komt nog bij dat de provincie wettelijk verantwoordelijk is voor het bos- en bomenbeleid voor grote bospercelen en voor rijen van 20 bomen of meer buiten de bebouwde kom. De partij vraagt zich af of de gemeente Hoeksche Waard de voorgenomen bomenkap wel heeft gemeld bij de provincie Zuid-Holland en wat de reactie van het provinciebestuur was.

Carla van Viegen, fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren in de Provinciale Staten van Zuid-Holland: ‘Wij zijn op zich vóór windmolens, maar niet als daar meer dan duizend bomen voor moeten worden gekapt en als die molens komen te staan op plekken waar mensen, dieren en natuur er meer dan geringe hinder van ondervinden en zeker niet op trekroutes van vogels. Zet windmolens bij voorkeur langs snelwegen, industrieterreinen of open water en ook liever geconcentreerd in een park dan hier en daar een losse windmolen’.