Meer natuur voor vogels en vissen in Haringvliet en Hollandsch Diep

Rijkswaterstaat heeft samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten het leefgebied voor planten en dieren in het Haringvliet en Hollandsch Diep verbeterd. Vanaf 20 augustus zijn in twee maanden tijd vooroeververdedigingen hersteld of nieuw aangebracht. Daarnaast zijn er vogeleilandjes en visbossen aangelegd. Ook natuurliefhebbers kunnen hiervan genieten. De maatregelen vloeien voort uit de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW).

In totaal is bijna 9 km natuurvriendelijke oever vernieuwd. De bestaande vooroevers, die voor de vaste oevers van het gebied liggen en die ook afschermen, zijn opgehoogd.  Hierdoor wordt het gebied weer voldoende beschermd tegen oevererosie. Extra openingen in de vooroever en het verlagen van bestaande drempels zorgen er voor dat de luwe zone achter de vooroevers goed bereikbaar wordt voor vis.

Visbossen
Bij de Korendijkse Slikken en Slijkplaat zijn twee visbossen aangelegd. Dood hout hoort van nature thuis in de Nederlandse rivieren. Op en rond dit hout vinden diverse soorten insecten en vissen hun leefgebied. Daarom heeft Rijkswaterstaat hier verankerde dode bomen aangebracht. Zo worden er meer schuil-, paai- en groeimogelijkheden voor vissen geboden. Door de gerealiseerde maatregelen zal het aantal planten- en diersoorten op deze plekken toenemen.

De Haringvlietsluizen staan regelmatig op een kier. Vissen kunnen dankzij het Kierbesluit beter vanaf zee richting het Haringvliet en terug zwemmen.

De opgehoogde, natuurvriendelijke oevers en de visbossen zorgen ervoor dat het achterland beter geschikt is gemaakt voor vissen. Zij kunnen beschutting vinden in het Haringvliet en Hollandsch Diep en hier rustig paaien.

Vogeleilandjes
Bij de Menheerse Plaat en Slijkplaat zijn twee vogeleilandjes aangelegd. Hierdoor ontstaan extra broed- en foerageergebieden. Vogels, zoals de visdief, kunnen het eiland als broedplaats gebruiken. De aanleg van deze eilanden zorgt ook voor een toename van het aantal meters natuurvriendelijke oever.

Europese Kaderrichtlijn Water

Sinds december 2000 is de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) van toepassing. Algemene doelstelling van de KRW is ecosystemen die afhankelijk zijn van water te beschermen tegen verdere achteruitgang en de kwaliteit van deze systemen te verbeteren. Om deze doelstelling te bereiken zijn maatregelen nodig. Door deze maatregelen wordt de ecologische en chemische kwaliteit van watersystemen verbeterd , waar waterplanten, microfauna en vissen baat bij hebben.

Meer info

Kijk voor meer informatie op https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/hollandsch-diep-en-haringvliet-herstel-leefgebied/index.aspx. Of bel met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800 8002.