College Hoeksche Waard presenteert sluitende begroting 2020-2023

Het college van gemeente Hoeksche Waard legt de gemeenteraad een sluitende begroting 2020-2023 voor. In deze begroting laat de gemeente zien wat de beleidsplannen voor de komende 4 jaar zijn, welke activiteiten hierbij horen en natuurlijk wat deze activiteiten gaan kosten. Wethouder Piet van Leenen (financiën): “Ik ben er trots op dat we het hoge ambitieniveau uit het Hoofdlijnenakkoord kunnen realiseren, terwijl de gemeentelijke belastingen op gelijk niveau blijven.”

Gangmaken voor een vitale Hoeksche Waard

In het voorjaar van 2019 stelde de gemeenteraad de perspectiefnota vast, met daarin de nieuwe beleidswensen voor de komende jaren. Dit beleid is gericht op het bereiken en behouden van een vitale Hoeksche Waard waar het goed werken, wonen, leven en recreëren is. In de begroting is hier extra budget voor vrijgemaakt. Het gaat om gemiddeld € 4 miljoen per jaar. Dat is ongeveer 2% van het begrotingstotaal van ongeveer € 200 miljoen.

Extra aandacht voor gebiedsmarketing, duurzaamheid en het sociaal domein

Bijna 10% van dit extra budget is beschikbaar gesteld voor gebiedsmarketing. Dit moet een bijdrage leveren aan de vitaliteit van het eiland en het behouden en aantrekken van jonge huishoudens. De gemeente werkt aan de verdere verduurzaming van de Hoeksche Waard, denkend vanuit kansen voor inwoners en bedrijfsleven. Om dit mogelijk te maken zijn er extra financiële middelen beschikbaar gesteld voor bijvoorbeeld circulaire projecten of duurzame maatregelen voor particuliere woningen en bedrijfspanden. Ook aan het sociale domein wordt een extra impuls gegeven door onder andere het realiseren van laagdrempelige ontmoetingsplekken in de dorpen, armoedebestrijding en het investeren op passend werk voor iedereen.

Lokale lasten zo laag mogelijk gehouden

Bij het opstellen van de begroting probeert het college de woonlasten van inwoners zo laag mogelijk te houden. De extra financiële middelen voor de nieuwe beleidsplannen zijn daarom vrijgemaakt door andere budgetten in de begroting bij te stellen. Dit heeft tot gevolg dat de lasten en baten vanaf 2022 in evenwicht zijn en de onroerend zaakbelasting in 2020, los van de reguliere inflatiecorrectie, gelijk blijft. Wel is er sprake van een stijging in de afvalstoffenheffing. Deze vergoeding gebruikt de gemeente om het huisvuil op te laten halen en verwerken. Het bedrag gaat in 2020 met gemiddeld €33,- per huishouden per jaar omhoog. Dat komt met name omdat het Rijk de afvalstoffenbelasting  flink heeft verhoogd. Ook hebben we te maken met dalende opbrengsten van ingezameld oud papier en textiel. Daarnaast zijn de kosten om plastic en GFT afval te verwerken verhoogd. Het verhoogde tarief ligt nog altijd lager dan het landelijk gemiddelde, mede dankzij de inspanningen van onze inwoners op het gebied van afvalscheiding.

Behandeling in de gemeenteraad

Op 29 oktober behandelt de gemeenteraad de begroting tijdens een beeldvormende vergadering. Hierbij is er mogelijkheid tot inspreken. De besluitvorming over de begroting vindt op 12 november plaats. De begroting, publieksversie van de begroting en een infographic zijn te downloaden via de website van de gemeenteraad.

Bij Omroep Hoeksche Waard  zal wethouder van Leenen in de uitzending van NieuwsradioHW van 19 oktober een toelichting geven op de gepresenteerde begroting