Adviesraad Sociaal Domein Hoeksche Waard is geïnstalleerd

Per 1 september heeft het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard de adviesraad Sociaal Domein geïnstalleerd. Deze adviesraad is een onafhankelijk adviesorgaan dat bestaat uit 7 leden. De leden komen uit verschillende dorpen en vertegenwoordigen de inwoners.

Wat doet de Adviesraad Sociaal Domein?

De adviesraad adviseert de gemeente gevraagd en ongevraagd over allerlei zaken die spelen in het sociaal domein. Dit omvat de Wet maatschappelijke ondersteuning, de Participatiewet en de Jeugdwet. Het gaat om uiteenlopende zaken zoals wonen, zorg, welzijn, werk, inkomen en jeugdbeleid. De adviesraad luistert naar inwoners, toetst hoe het gemeentelijk beleid in de praktijk werkt en adviseert gevraagd en ongevraagd. De adviesraad oefent daarmee invloed uit op de keuzes die de gemeente maakt. De adviesraad is benoemd door de gemeente, maar is een onafhankelijk adviesorgaan. Zij opereert ook onafhankelijk van organisaties in het sociaal domein. Bij haar adviezen kijkt de adviesraad door de bril van de inwoners. De adviesraad haalt actief signalen op uit de samenleving en bevraagt inwoners en instellingen om daarna snel te kunnen schakelen. Ervaringen van gebruikers en kennis van professionals leiden zo tot een goed afgewogen en integraal advies aan de gemeente.

John Stuurman, voorzitter: “De adviesraad wil dat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Niemand mag er alleen voorstaan.”

Joanne Blaak, wethouder Zorg: “De adviesraad bewaakt de belangen van onze inwoners en geeft hen ook een stem. De adviesraad houdt ons scherp en denkt constructief mee.”

Wilt u contact met de adviesraad?

De raad hoort graag signalen van inwoners. Vanaf januari 2020 zijn de vergaderingen openbaar. Onderwerpen die we bespreken worden dan bekendgemaakt in de gemeenterubriek in Het Kompas. De raad is een adviesraad en neemt dus geen specifieke, persoonlijke klachten in behandeling. Daarvoor kennen de verschillende organisaties in het sociaal domein eigen regelingen. Wilt u een gesprek met de raad aanvragen of een onderwerp inbrengen voor een vergadering? Neem dan contact op via e-mail contact@adviesraadhw.nl.