Natuurvriendelijke oevers, vogeleilandjes en visbossen in Haringvliet en Hollandsch Diep

Rijkswaterstaat gaat het leefgebied voor planten en dieren in het Haringvliet en Hollandsch Diep verbeteren. Natuurvriendelijke oevers worden hersteld of nieuw aangebracht. Daarnaast komen er vogeleilandjes en visbossen. Ook natuurliefhebbers kunnen hiervan genieten.

Deze week is Rijkswaterstaat gestart met de verbetering van de vooroever bij de Zeehondenplaat in het Hollandsch Diep. Tot eind oktober wordt ook gewerkt op de locaties Menheerse plaat, Korendijkse Slikken en Slijkplaat in het Haringvliet. De maatregelen zijn een uitvloeisel van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW). De uitvoeringsperiode is zo gekozen dat vogels niet gestoord worden in het broedseizoen of tijdens het overwinteren.

In totaal wordt bijna 9 km natuurvriendelijke oever vernieuwd. De bestaande vooroevers worden opgehoogd. Hiervoor en voor toekomstig onderhoud is het nodig om vegetatie te verwijderen.  Door de vooroevers op te hogen, wordt het gebied weer voldoende beschermd tegen oevererosie. Extra openingen in de vooroever en het verlagen van bestaande drempels zorgen er voor dat de luwe zone achter de vooroevers goed bereikbaar wordt voor vis.

 

Visbossen
Bij de Korendijkse Slikken en Slijkplaat komen visbossen. Dood hout hoort van nature thuis in de Nederlandse rivieren. Op en rond dit hout vinden diverse soorten insecten en vissen hun leefgebied. Daarom brengt Rijkswaterstaat hier verankerde dode bomen aan. Zo herstellen we een belangrijke schakel in de voedselketen en zal het aantal planten- en diersoorten op deze plekken toenemen.

 

Vogeleilandjes
Bij de Menheerse plaat en Slijkplaat worden tevens vogeleilandjes aangelegd. Hierdoor ontstaan extra broed- en foerageergebieden. Vogels, zoals de visdief, kunnen het eiland als broedplaats gebruiken. De aanleg van deze eilanden zorgt ook voor een toename van het aantal meters natuurvriendelijke oever.

Bij de uitvoering werkt Rijkswaterstaat samen met Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.

 

Meer info
Kijk voor meer informatie op https://www.rijkswaterstaat.nl/water/projectenoverzicht/hollandsch-diep-en-haringvliet-herstel-leefgebied/index.aspx . Of bel met de landelijke informatielijn van Rijkswaterstaat 0800 8002.